New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eenhamanana mOhakafiya da xula

Eenhamanana mOhakafiya da xula

2022-12-05  Festus Hamalwa

Eenhamanana mOhakafiya da xula

Oshikandjo Ohakafiya shi li koshi yelelo laUkwanyama osha a luka konima yeedula 10 eshi kwa li sha kufwa po.

Oshinima osho sha kala sha eta eenamanana noshiwana shihe na ombili nosha handuka shaashi oshikandjo shavo shakufwa po.

Omunashipundi welelo laUkwanyama Eliaser Waandja okwa ti ombelewa yohamba yaUkwanyama oye shi pondola okukala ya kandula po oupyakadi weenamanana odo kwa li ndi li moshikandjo omo.

Waandja okwa li a ya koshikandjo oko Etitatu opo a ka ninge omutumba  noshiwana nokushi shivifila kutya oshikandjo shavo osha a luka.

Waandjaa okwa lombwela Kundana ta ti omundo 2010 elelo laUkwanyama okwa li la kufa po oshikandjo Ohakafiya nokwa li sha topolwa moikandjo ivali Oshikunde nEenhana.

Onghee okwa ti okudja opo eshi okwa li sha eta ovakalimo va dja momikunda dili moshikandjo shaHakafiya va kale va handuka nova kale alushe tava pula opo oshikandjo shavo shi a luke.

“Oshiwana osha kala shi li
momikunda davo shi na oumapyakadi a yooloka ashike ka kwa li shi hole okuya koshikandjo shaShikunde opo shi ka konge omakwafo, eshi ovakwashiwana va anya kutya itava i ko manga va kufwa oshikandjo shavo,” Waandja ta
hokolola.

Okwa yelifa ta ti ovakwashiwana
ova kala efimbo lile ina va mona
omayakulo oo a yandjwa kelelo laUkwanyama shaashi okwa li va kufa etokolo kutya itava i ko kumwene woshikandjo shaShikunde oku kwa li kwa tulwa oshikandjo shavo.

Okwa ti paife oshikandjo shaHakafiya osha pewa omikunda 12 da dja koshikandjo Oshikunde opo di kale dili moshikandjo shaHakafiya.

“Ohamba yetu yaUkwanyama oya ulike Amos Hamunyela opo a kale ta wiliki manga oshikandjo shaHakafiya pokafimbo fiyo ta kumonika ou te ke shi pewa a ninge mwene wa sho,” ta ti.

Waandja okwa kumaida oshiwana opo shi kale tashi longele kumwe naHamunyela noshoyo okukala shi na ombili nelandulafano.

fhamalwa@nepc.com.na 


2022-12-05  Festus Hamalwa

Share on social media