New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / N$25 000 ya dja ko-NYC ya hepululwa kovanyasha mOshana

N$25 000 ya dja ko-NYC ya hepululwa kovanyasha mOshana

2023-09-07  Taimi Haihambo

N$25 000 ya dja ko-NYC ya hepululwa kovanyasha mOshana

ONGWEDIVA – Ehangano lopashiwana lovanyasha loNational Youth Council (NYC) ola li ya yandja omwaalu woimaliwa i fike poN$25 000 mo2021 koshitukulwa shaShana, opo ovanyasha vomoshitukulwa va tote opoloyeka i na sha nounamapya voo ve limonene mo sha. 

Nambiga Elikana omukwatelikomesho wopoloyeka, okwa ti elelakano loshimaliwa okulanda oilongifo aishe tai pumbiwa mounamapya opo va dule okuninga oshikunino. Konima eshi va pewa oimaliwa ova ninga onghendabala opo va lande oilongifo ngaashi omashina osho yo eepaipi dokunana omeva naikwao ya wedwa po opo va tameke okuninga oshikunino.

“Kombinga yonhele yokuninga oshikunino natango inatu longa lela noudjuu shaashi otwa pewa edu kumeme a dala nge, konima eshi nde mu lombwela kutya onda hala okunyangadala novanyasha vakwetu opo tu kale twe lipyakidila,” Elikana ta tumbula.

Oshiningwanima eshi osha dana yoo onghandangala yakula shaashi osha yandja eemhito doilonga kovanyasha shaashi opoloyeka yavo oya topolwa moinhimbu i li itatu. Okwa ti koshi yo yoshinhimbu sheyambulepo lovanyasha, oimaliwa ei hava mono okudilila moiteyomwa ohave i longifa okudeula ovanyasha moinyangadalwa ya yooloka ngaashi okukufa ombinga mounafaalama wa yooloka.

Okwa twikila kutya oimaliwa ei hava mono okudilila moinhimbu ivali ya xupa ko  ohava kwafele ovanyasha ava hava i koiputudilo yopombada opo va dule okufuta nande omalishangifo opetameko lomido noikako yavo. 

“Ohatu kala alushe twa fya oshisho okukala tu na oimaliwa ya wana yokufutila ovanafikola eenhele apa tava ka dja. Eshi hatu popi ngaha otwa kendabala okuyandja oilonga kovanyasha vahapu moshitukulwa. Natango otwa kendabala yoo okufutila vavali va ninga ovahongi, umwe okwe lihongela odjapo yakula yomasters degree navakwao vahapu natango ve li koiputudilo yopombada,” Elikana ta ti.

Mopoloyeka natango omu na yoo ovanhu vakula ve li meedula 50 ovo natango hava deulwa ngaashi okuninga oikunwa momutete, ounafaalama weexuxwa naikwao ihapu.

Okwa twikila yoo kutya oingumutulu ei hava likola mofaalama yavo naikwao ihapu ei hava longo imwe ohave i landifa opo va dule okupa mo ava have i longo okafilinga.

“Ovanhu ava natango ohatu va pe yoo oinima ei hava longo va ka lye oshali komaumbo avo,” Elikana ta ti.

Okwati okwa hala okulombwela ovanyasha va diinine okukufa eemhito edi tadi dulu oku va etela sha. Okwa ti yoo efimbo limwe oilonga inava teelela ashike i dje kepangelo ashike nava  hangike ngaho tava ende shaashi hakeshe shimwe sha pumbwa lela epangelo li fikame. 


2023-09-07  Taimi Haihambo

Share on social media