New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omunafikola a mona oshiponga eshi a nhuka motuwa tai ende

Omunafikola a mona oshiponga eshi a nhuka motuwa tai ende

2022-09-22  Festus Hamalwa

Omunafikola a mona oshiponga eshi a nhuka motuwa tai ende

Okaana kokakadona keedula 11 oka ehama komutwe eshi vati kwa li taka nhuka motuwa tai ende ndele ta ke lidenge po.

Oshiningwanima eshi osha ningwa mondjila inene pokati kOmafo nOshikango efimbo lokomango lwopotundi 17h00. 

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHangwena Sergeant Andreas Nghiyolwa okwa hokolola ta ti okaana vati oka lefa otuwa pefimbo kwa li taka di kofikola.

Vati okaana oka pula mwene wotuwa opo e ka twaalele shaashi kakwa li ke na oshimaliwa shokufuta.

Opolifi oya hokolola tai ti vati mboli omushingi wotuwa okwa dimbwa okukanghama apa a lombwelwa kutya okaana otaka dile mo.

Vati eshi ka mona otuwa tai pitilile apa kwa li ke na okudila mo oka nuka mo motuwa ndele ta ke lidenge po omutwe mopate.

Opolifi oya hokolola tai ti okaana okwa li ta ke lipula kutya otaka fadukiwa po nako komushingi wotuwa naashi oshe ka etela oumbada opo ka nhuke ko koshikoto.

Mwene wotuwa okwa monena mekende lotuwa okaana eshi ke lidenga po ndele ta kanghameke otuwa yaye nokushivifila opolifi.

Nakuninga oshihakanwa okwa twalwa koshipangelo shaNgela nokonima okwa ka tuminwa koshipangelo shepangelo shaShakati opo ka ka mone epango lopaunamiti.

Opolifi oya hokolola tai ti nakuninga oshihakanwa oku li monghalo i li xwepo paife.

Opolifi oya kunghilila ounona opo va xulife po okukala tava nuka meetuwa ngeenge tadi ende shaashi osha nyika oshiponga neenghono.

Lwopokati opo, omulumenhu weedula 37 womukwashiwana waAngola okwa fya eshi vati kwa li ta yoo metale kOshikango efimbo lomutenya.

Ovakwapata vaye ova shivifilwa efyo laye nomakonakono opolifi otaa twikile.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-09-22  Festus Hamalwa

Share on social media