New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omushingi wotaksi e limangeleka

Omushingi wotaksi e limangeleka

2024-04-18  Festus Hamalwa

Omushingi wotaksi e limangeleka

Omulumenhu weedula 28, omushingi wotaksi okwa xulifa eshi vati e limangelekela monduda yaye yokunangala.

Oshiningwanima osha ningwa mokulunda Okangwena modoolopa yaNdangwa Etivali efimbo loufiku.

Nakufya okwa tongololwa oye Thomas Tuhafeni a dile komukunda Okatha-Komugulu moshitukulwa shaShana.

Omupopiliko wopolifi mOshana Ispekta Frieda Shikole okwa hokolola ta ti Tuhafeni okwa fiya po omukanda tau yandje ouyelele kombinga yefyo laye.

Omulumenhu ou oha twala ovanhu koilonga efimbo longula ashike efiku olo ongodi yaye okwa li ya dima.

Opolifi oya hokolola tai ti omukainhu umwe ha twalelwa koilonga okwa ya konduda yaTuhafeni nokuhangika e li momhango a xulifa.

Opolifi oya kumaida oshiwana opo shi konge omakwafo kovaxungimwenyo ile ovafitaongalo molwashi oku li kufa omwenyo ka kushi ekandule po lomukundu.

Omakonakono opolifi otaa twikile kombinga yefyo laye. 

- fhamalwa@nepc.com.na


2024-04-18  Festus Hamalwa

Share on social media