New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ongwediva otayi ka teta ko omeya ge li moondjo

Ongwediva otayi ka teta ko omeya ge li moondjo

2021-04-08  Staff Reporter

Ongwediva otayi ka teta ko omeya ge li moondjo

Elelo lyondoolopa yaNgwediva olya yi moshinkoti shoondoolopa oonkwao ndhoka dha tokola okugongela iimaliwa kaakalimo mboka ya kala itaaya gandja iifendela yomeya.

Petameko lyoshikumungu shoCovid-19, epangelo olya li lya pula omalelo goondoolopa opo kaaga tete ko omeya gaakwashigwana oshoka okwa li ku niwe uutile kutya okwaa na omeya otaku vulu oku geyitha etaandelo lyombuto ndjoka.

Ashika shika osha eta opo aantu oyendji ya kale itaaya futu omeya, oshinima shoka sha tula omalelo goondoolopa ogendji moongunga. 

Momushangwa ngoka gwa za kombelewa yomukuluntu gwelelo lyaNgwediva Damian Egumbo ogwa ti elelo olya kala uule gwomvula ayihe itaali tete ko omeya gaakalimo omolwetukuko lyoCovid-19.

“Nonando elelo olya kala nokuhwahwameka aakalimo momikalo dha yooloka opo andola ya gandje iifuta yomayakulo ngoka taya pewa kelelo, haantu ayehe ya kala nok yamukula kehiyo ndyoka, naashika osha eta opo oongunga dhomayakulo dhi londe noonkondo. Oshinima shika shoku kwaaha teta ko omeya itashi vulu okukalelela oshoka otashi eta ompumbwe onene yoshimaliwa melelo, onkene elelo lya tokola okugalulila po omulandu gwokuungaunga noongunga moompadhi oontalala,” omushangwa tagu ti ngawo.

Elelo onkene lya pula ayehe ye na oondjo dhomeya opo ya fute oondjo adhihe, nenge opelesenda 50 dhoondjo, yo taya ka udhitha oofooloma dhokuninga euvathano kutya iimaliwa mbyoka ya hupu ko otaye yi futu uunake, na ngiini omanga omasiku 7 Mai inaaga thika.

Omwedhi gwa zi ko elelo lyoshilando shaWindhoek olya tete ko omayakulo gomeya koyendji, unene kiiputudhilo yepangelo mbyoka ya ningi omimvo ihaayi futu oondjo dhayo. 

Shika osha li sha kwatha elelo opo lyi gongele oshimaliwa oshindji inaali shi gongela nale. 

Oshimaliwa shoka osha li sha kwatha opo elelo nalyo lyi fute oondjo dhalyo dhomakwatho ngoka hali mono kiiputudhilo ya yooloka ngaashi NamWater naNampower. 

Omalelo goondoolopa omakwao ngaashi Outjo noRehoboth go oga tameke nale nokuli okuteta ko omeya gaakalimo moondoolopa moka mboka ye na oondjo.


2021-04-08  Staff Reporter

Share on social media