New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oonakulikufila ofaalama yepangelo ve lifutila mo modolongo

Oonakulikufila ofaalama yepangelo ve lifutila mo modolongo

2024-04-11  Festus Hamalwa

Oonakulikufila ofaalama yepangelo ve lifutila mo modolongo

Ongudu yovanhu vahetatu ovo va li ve likufila ofaalama yepangelo ova pewa omhito yokulifutila mo modolongo neeN$800 kukeshe omunhu.

Ova holoka momhangu yaGobabis Etivali konima eshi kwa li va kwatwa po.

Omukulunhu wopolifi moshitukulwa shaMaheke Commissioner Andreas Haingura okwa hokolola ta ti ongudu yovanhu mwa kwatelwa ounona va londekwa mololi oya mbolokotela mofaalama yepangelo oshivike sha dja ko i li komudingonoko waGobabis.

Ofaalama ei oi li koshi youministeli wounamapya, omeva nomatulululo omadu.

Oimuna yavo okwa li ya humbatwa mololi.

Okwa hokolola ta ti ongudu yovanhu oya lombwela omukeleli womaliko kwa li ta longele pofaalama opo kutya ova hala okulifa oimuna yavo meni lofaalama.

Okudja opo omukeleli womaliko okwa tameka okutanguna novanhu ovo nokonima ova lombwela omukeleli womaliko kutya otava tete odalate ngeenge ina hala okupatulula po.

Haingura okwa hokolola ta ti ovanhu ove shi pondola okuteya po ekumba lomuvelo nokonima ova tula oimuna yavo ngaashi oikombo, eengobe needi mofaalama.

“Okudja opo ovanhu ova dika eetenda davo dokunangala, va twaalela nomakumbafa noikulya,” ta ti.

Okwa ti ovanhu ova lombwelwa komhangu opo va kale kokule nofaaalama ei noshoyo okuxulifa po okulikufila omaliko vehe na epitikilo.

Minista womeva, netulululo lomadu Calle Schlettwein okwa ti kashi li mondjila okulikufila edu pehe na epitikilo.

Okwa ti ovanhu ova ninga epuko eshi va twala oimuna yavo kofaalama yepangelo inava pewa epitikilo.

-fhamalwa@nepc.com.na


2024-04-11  Festus Hamalwa

Share on social media