New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Opolisi mOshana  ya gandja omakwatho kAangola kEtunda

Opolisi mOshana  ya gandja omakwatho kAangola kEtunda

2021-09-22  Victoria Kaapanda

Opolisi mOshana  ya gandja omakwatho kAangola kEtunda

Opolisi moshitopolwa shaShana oya yambidhidha niikulya oshowo iikwathitho ya yooloka kAangola mboka ya gongala pEtunda moshitopolwa shaMusati.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShana Rauha Amwele okwa ti oya li ya kwatwa kombepo yokuyambidhidha aantu mboka, omolwohokwe  nohole oshowo olukeno ye na  noshigwana shaAngola shoka she ya okukonga uuhupilo moNamibia.

Oshigwana shika osha li sha yambidhidhwa niikulya ngaashi uusila , omagadhi gokulya, iikutu, iiyaha oshowo ikwatelwa yilwe oshowo omayakulo goompumbwe dhilwe kongushu yoshimaliwa shi vulithe N$100 000. Aangola mboka okwa li ye ya moNamibia omvo gwa yi, nelalakano lyokukonga uuhupilo omolwondjala ndjoka yi li koshilogo shawo, noya kala ye li monkalo tayi shololitha nokukonga omayambidhidho. Sigo oompaka pEtunda opwa gongala Aangola ye li 2 524, mwa kwatelwa uunona wu li 1 524, oomeme ye li momategelelo 84 oshowo oomeme taya yamitha ye li 179.

Oyendji oya kala nokunyangadhala naashoka taya vulu oshowo okukonga iilonga yokoonyala opo ya vule okumona sha shokulya.

Ngoloneya gwoshitopolwa shaMusati Erginus Endjala okwa kala ta kongo omakwatho moshigwana, opo shi kwathele aantu mboka taya mono iihuna noye li monkalo yi nyanyaleka.

“Onkalo yaAngola mboka ya go ngala pEtunda, otayi ende yuuka kuuwinayi esiku kehe, onkene otu li metegelelo lye uvaneko lya li lya ningwa kepangelo lyawo,” ta  popi ngaaka. 

Ta ti, okw apandula ayehe yu uvu onkugo ye noku enda oomwenyo okuyambidhidha aantu mboka. Maria Simao okwa ti, oya pandula opolisi yaShana sho ye ya yambidhidha naayihe mbyoka ya kwathwa nayo, oshoka oye li monkalo ondhigu noonkondo.

“Oshilongo shaNambia oshi na ombili. Otwa kala po ethimbo ele mpaka, ihe otwa kala nokumona omakwatho okuza moshigwana, komahangano ga yooloka oshowo kiikondo yuuministeli wa yooloka moshilongo,” ta popi ngaaka. Ta ti, enyanyu ye na nena kali shi kuyelekwa, uuwanawa taya ningilwa koshigwana shaNamibia, ihaaye wu ningilwa kepangelo lyawo lyaAngola. “Otwa kala ethimbo pEtunda mpaka, ihe epangelo lyetu olye tu uvaneke kutya otali tu ile po, ihe sigo oompaka kali na shoka lya ninga po,” ta popi nongeyo.

Simao ta ti, otashi kumitha epangelo lyawo kali na olukeno nayo, omanga Aanamibia taya kambadhala oku ya hupitha nokashona ye na po. Ta popi ta ti, kehe esiku otaku zi aakwanezimo yawo, ye ya okukonga uuhupilo koNamibia oshoka onkalo natango inayi lunduluka koshilongo shawo. “Tse itatu  ishuna kutse yene koshilongo shetu, tu ka mone iihuna noku sa ondjala, oshoka onkalo otayi ende yu uka kuuwinayi,” ta popi ngaaka. Esiku ndyoka opwa li natango Aangola ye li 50, ya za koshilongo shawo ya tegelelwa okundhindhilikilwa pehala mpoka.

Simao okwa li a pula natango epangelo lyaNamibia opo lyi kumagidhe epangelo lyawo lyaAngola, opo lyi lundulule noku eta po omalunduluko oku ya yambidhidha meendelelo oshoka itaya vulu okukala monkalo yi li ngaaka sigo aluhe. 

“Ta ti, oyendji oya kwatelwa po kuuvu, omolwonkalo yi nyanyaleka yi li muyo, onkene epangelo lyetu olya pumbwa okukutha onkatu meendelelo,” ta popi ngaaka. Caption: Opolisi moshitopolwa shaShana oya gandja omakwatho kAangola ya gongala pEtunda mOshitopolwa shaMusati.


2021-09-22  Victoria Kaapanda

Share on social media