New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovahongifikola va ninga ekangha molwoshimaliwa

Ovahongifikola va ninga ekangha molwoshimaliwa

2024-03-25  Festus Hamalwa

Ovahongifikola va ninga ekangha molwoshimaliwa

ONDANGWA - Ovahongifikola 35 kofikola Elambo Combined School ova ninga omunyanyo wopambili tava nyenyeta molwashi vati iha va futwa oshimaliwa shomauwa okulongela momifitu shelixwa po. 

Ova ti oshikondo shehongo moshitukulwa shaShikoto oshi na eengunga davo doshimaliwa shomiliona N$1,5 osho va kala itava futwa oule weedula da pita po10.

Ovahongifikola okwa li va ngudumana komesho yeembelewa da kula dehongo dopashitukulwa di li mOndangwa Etitano.

Ofikola Elambo Combined School oi li momukunda Elambo moshikandjohongo Onkumbula, moshikandjohoololo shaEengodi.

Ova nyenyata tava ti okudja momudo 2012 ina va futwa oshimaliwa shavo shelixwapo shomauwa okulongela momifitu.

Momukanda nyenyeto wa leshwa ponhele yovafikola aveshe, komuhongifikola Sirka Michael ova ti okwa li ve na okukala tava futwa oshimaliwa shomauwa okulongela momifitu sheeN$1750 ndele paife ohava futwa ashike oN$1150.

“Ohatu tetwa oshimaliwa sheeN$600 pehe na etomenho. Onghee ka shi li pauyuuki eshi hatu tetwa oshimaliwa shetu omanga ovahongifikola vamwe keefikola dimwepo tava mono omauwa avo elixwapo,” Michael ta ti.

Okwa yelifa ta ti ofikola yavo oyo ashike ya didilikwa moshitukulwa shaShikoto ina ovahongifikola hava tetwa oshimaliwa shavo shomauwa.

“Otwa hala okufutwa oimaliwa aishe yetu oyo twa kala nokutetwa okudja omudo 2012. Otwa hala okukala hatu futwa oshimaliwa shetu shelixwapo ngaashi naana ovahongifikola aveshe tava futwa omauwa elixwapo,” ta ti.

Ovahongifikola ova pula omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa opo a kale a kandula po oshikumungu eshi diva nokukwashipaleka kutya ovahongifikola ova futwa oshimaliwa shavo osho va tetwa.

Pefimbo ta tambula ko omukanda nyenyeto omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaShikoto Aletta Eises okwa ti ota tumu omukanda nyenyeto kombelewa yomukulunhuwiliki Sanet Steenkamp.

“Ohandi ke mu pa enyamukulo ngeenge omukulunhuwiliki a nyamukula nge. Onghee paife ina mu teka omukumo wokulonga nondjungu shaashi ovanafikola ova pumbwa ekwafo leni,” Eises ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2024-03-25  Festus Hamalwa

Share on social media