New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovashiviveta vepangelo ohava fiye po oilonga kuvo vene - Dausab

Ovashiviveta vepangelo ohava fiye po oilonga kuvo vene - Dausab

2023-09-26  Taimi Haihambo

Ovashiviveta vepangelo ohava fiye po oilonga kuvo vene - Dausab

Ominista youyuuki Yvonne Dausab okwa ti ovaetipo voihokolola yepangelo vahapu ngeenge tava kufa eifano lavo ihava kala vatala nawa, osho hashi eta opo ve ke likufe moilonga. 

Eshi okwe shi popya momutumba wopashiwana etine la dja pefimbo a li ta nyamukula omapulo oshilyo shomutumba wopashiwana Hidipo Hamata.

Hamata okwa li a pula Dausab onduba yomapulo e na sha novaetipo voibofa yepangelo vati va fiya po oilonga komhangu yopedu yaShakati okudja Januali fiyo oAguste.

 Hamata okwa hokolola momutumba wopashiwana kutya ovaetipo voibofa yepangelo vahamano ova lopotwa va fiya po oilonga molwomanyenyeto eendjabi dokomwedi dishona, oshoyo omauwa e na sha noyeendifo ehe po. Ovanambelewa ova nyenyeta yoo onghalo youndjolowele ihe li nawa ponhele yavo yoilonga naikwao ya wedwa po. 

Minista okwa ti omishwanga da ningwa koshifokundaneki shonhumba tadi hokola ovaeti voihokola va fiya po oilonga mOshakati kadi li mondjila shaashi nhatu domeehaende da holoka moshifokundaneki natango ode lipyakidila tadi longele omhangu yopedu yaShakati. Vati nhatu dikwao odi li keedolopa da yooloka, ashike oda ya ko nomalalakano e lili vati.

 Dausab okwa ti ovaetipo voibofa yepangelo vahapu vati ohaningi omatokolo veheshi lela eshi tavaningi, ngeenge tashiya pokuhoolola eshi vahala okulihongela koiputudilo yopombada.

Okwa twikila kutya vahapu ngeenge va tameke oilonga ohave ke lihaluka tava ningulula omatokolo avo shaashi kashipu vati. 

Vamwe vati ngeenge va tumwa va kalongele keenhele di li komikunda, ihava twama ko molwomashongo aa tava hangeko nohashi etifa va fiyepo oilonga.

“Eshi ohashi etifa omhumbwe yeehaende oshoyo ovaetipo voihokola yepangelo va kale va pumba moshilongo, navahapu ava hava kutwa ohava tumwa va ka longele keenhele edi di na omhumbwe yakula yovapotokononi voibofa ashike ihava twama ko,” Dausab ta hokolola.

Dauseb okwa yelifila yoo Hamata kutya oupyakadi ngaashi oyeendifo yovanambelewa vokumhangu oya talika ko ongomhumbwe yakula, unene ngeenge tashi ya kuvo tava kwata eetaksi osho shihe li eameno kuvo. Okwa ti epangelo otali tula oshingingwanima eshi moilonga opo li tule po omalandulafano e na sha noyeendifo. 

Okwa twikila kutya yoo kutya natango ouministeli owa pitifa  omutengenekwafaneko woshimaliwa shi na sha nokukuta ovaetipo voibofa epangelo vahapu. Epangelo natango vati ola yandja yoo omwaalu wovanafikola onduba tave lideulile eifano eli opo va dule okuyambidida apa tava dulu.

“Kombinga yeendjabi dokomwedi natango ouministeli otau shi tula moilonga opo pa dulwe okuningwa shwa meendelelo,” Dausab ta yelifa.


2023-09-26  Taimi Haihambo

Share on social media