New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovatonateli vomaliko va ninga eemwedi inava mona ombongo ei va longela

Ovatonateli vomaliko va ninga eemwedi inava mona ombongo ei va longela

2023-01-30  Festus Hamalwa

Ovatonateli vomaliko va ninga eemwedi inava mona ombongo ei va longela

Ovakeleli vomaliko vehangano hava longele ehangano loNord Security CC otava ti kutya ova ninga eemwedi nhee inava futwa eendjambi davo.

Ovakeleli vomaliko ova ti otava mono oixuna shaashi ihava mono omauwa okudilila mehangano lavo, vo vati iha futwa oluteima ngeenge va longa eevili da pitilila. Tava ti vamwe vomuvo ova kala hava futwa oshimaliwa ina shilixwa po okudja omudo 2019.

Ova hokolola tava ti omidjalodoilonga davo oda topa komatako ashike nande nava pule omuhona wavo kutya ova pumbwa oikutu yoilonga imwe ihava pewa sha.

Omukainhu umwe hava longo mehangano omo okwa hokolola ta ti okuna ounona vatatu hava i kofikola ashike paife ova taalela omashongo okuhe na omidjalofikola noshoyo oikwafifohongo, noikulya.

“Ohandi hiile, ondina oinima ili meendjo sha etwa eshi nda ninga eemwedi nee ina di futwa,” ta ti.

Omulumenhu umwe womukeleli womaliko okwa hokolola ta ti paife okwa ninga eedula nee ina kufa efudo, yee iha futwa oshilimwa shaye shomafiku oo a longa.

“Ngeenge nande mofamili yetu mu na eenghali omuhona wetu ke hole a ndi kufa efudo shaashi vati kapena ou ta longo ponhele yange,” ta hokolola.

Omukeleli womaliko umwe naye okwa lombwela Kundana ta ti otava li tava pi eshi ihava futwa eendjambi davo pefimbo.

“Fyee ohatu di meehiila, otuna ounona vetu hava i keefikola. Otuna oinima twe i kufa keefitola hai futwa keshe komwedi ashike paife ohatu ke li hanga tuli meendjo shaashi eendjambi detu ihadi futwa pefimbo,” ta holola.

Pefimbo Kundana a shakeneka ovakaleli vomaliko Etitano ova hokolola tava ti ohava futwa okamaliwa ka shona N$8 movili keshe.

Onghee ovati ova loloka okukala tava longele peenhele depangelo ile peengeshefa dopaumwene ashike mwene wehanga lavo oye ashike a mono omauwa oshimaliwa shihapu omanga vo hava futwa koxulo yeenyala. “Otwa hala opo tu kale hatu futwa kepangelo ngeenge a tu longele peembelewa depangelo. Ngeenge a tu longele penhele dopaumwene otwa hala yoo vali okukala a tu futwa kumwene wonhele oyo,” tava hokolola.

Ova indila ouministeli woilonga opo u kale wa tula oshikumungu eshi moilonga shaashi paife ovakeleli womaliko ohava kala ashike tava nyokomwa koovene vomahangano eshi tava futwa koxulo yeenyala.

Ova weda po tava ti ova hala okukala ve na ounimisteli weva kalela po ngaashi naana ovanailonga aveshe ve li koshi yeeministeli da yooloka.

Eshi Kundana a kwatafana namwene wehangano loNord Security CC Willem Liebenberg, okwa ti taalela omashongo oshimaliwa ina shiwana mehangano laye eshi ovanhu veenhele opo apa longele ovakeleli vomaliko vaye iha va futu pefimbo.

Onghee okwa ti eshi osha eta opo ovakeleli vomaliko va kale ve na oshimaliwa shili konima ile va tetwe keendjambi davo.

Okwa weda po ta ti ota kaya kombaanga opo aka pule omukuli woshimaliwa ye a dule okufuta ovakeleli vomaliko oshimaliwa shavo ashishe shi li konima.

 “Enyenyeto lavo onde li lombwelwa nale kombinga yoshimaliwa shavo noshoyo okukala va wedelwa keendjambi davo. Onghee oha ndi ka eta po omalunduluko kombinga yovakeleli vomaliko vomehangano lange,” Liebenberg ta ti.

Omupopiliko mouministeli woilonga Maria Hedimbi okwa ti ova ninga omutumba namwene wehangano lovakeleli vomaliko loNord Omaandaxa kombinga yoshikungu eshi.

“Momutumba twa ninga okwe tu lombwela kutya ota kala a futa eendjabi dovanailonga vaye adishe odo dili konima manga omwedi Febuluali ina u fya,” Hedimbi ta ti.

Okwa weda po ta ti ova yandjivoilonga na kale tava futu ovanailonga vavo pefimbo.

fhmalwa@nepc.com.na


2023-01-30  Festus Hamalwa

Share on social media