New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tava nyenyeta eshi ihava futwa eendjambi davo delixwa po

Tava nyenyeta eshi ihava futwa eendjambi davo delixwa po

2022-06-21  Festus Hamalwa

Tava nyenyeta eshi ihava futwa eendjambi davo delixwa po

Ovaameni vomaliko vehangano loNord Security CC otava ti kutya ihava futwa oshimaliwa she lixwa po okudja omudo 2019 eshi eendjambi davo da kala hadi tetwa.

Ovakeleli vomaliko ova ti otava mono oixuna shaashi ihava mono omauwa okudilila mehangano lavo, vo vati ihava futwa ngeenge va longa eevili da pitilila.

Ova hokolola tava ti omidjalo doilonga davo oda pombokauka, ashike nande nava pule kehangano ihava pewa oikutu imwenonande ohava nanwa oshimaliwa shoN$300 shomudjalo woilonga omwedi keshe.

Tava ti ohava futwa okamaliwa ka shona N$8 movili keshe.

Onghee ovati ova loloka okukala tava longele peenhele depangelo ile peengeshefa dopaumwene ashike mwene wehanga lavo oye ashike a mono omauwa oshimaliwa omanga vo hava futwa koxulo yeenyala.

“Otwa hala opo tu kale hatu futwa kepangelo ngeenge a tu longele peembelewa depangelo. Ngeenge a tu longele penhele dopaumwene otwa hala yoo vali okukala a tu futwa kumwene wonhele oyo,” tava hokolola.

Ova indila ouministeli woilonga opo u kale wa tula oshikumungu eshi moilonga shaashi paife ovakeleli womaliko ohava kala ashike tava nyokomwa koovene vomahangano eshi tava futwa koxulo yeenyala.

Omulumenhu umwe womukeleli womaliko okwa hokolola ta ti paife okwa ninga eedula nee ina kufa efudo, yee iha futwa oshilimwa shaye shomafiku oo a longa.

“Ngeenge nande mofamili yetu mu na eefya omunghona wange ke hole a ndi kufa efudo shaashi vati kapena ou ta longo ponhele yange,” ta hokolola.

Omukeleli womaliko umwe naye okwa lombwela Kundana ta ti otava li tava pi eshi ihava futwa eendjambi davo pefimbo.

“Fyee ohatu di meehiila, otuna ounona vetu hava i keefikola. Otuna oinima twe i kufa keefitola hai futwa keshe komwedi ashike paife ohatu ke li hanga tuli meendjo shaashi eendjambi detu ihadi futwa pefimbo,” ta holola.

Ova weda po tava ti ova hala okukala ve na ounimisteli weva kalela po ngaashi naana ovanailonga aveshe ve li koshi yeeministeli da yooloka.

Eshi Kundana a kwatafana namwene wehangano loNord Security CC Willem Liebenberg, okwa ti okwe li pyakidila nokukala a futa oshimaliwa shovakeleli womaliko osho va kale hava nanwa.

“Enyenyeto lavo onde li lombwelwa nale kombinga yoshimaliwa shavo noshoyo okukala va wedelwa keendjambi davo. Onghee oha ndi ka eta po omalunduluko kombinga yovakeleli vomaliko vomehangano lange,” Liebenberg ta ti.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-06-21  Festus Hamalwa

Share on social media