Oshikonga shetunhilo leembwa sha tameka

Home Oonkundana Oshikonga shetunhilo leembwa sha tameka
Oshikonga shetunhilo leembwa sha tameka

WINDHOEK- Ouministeli wounamapya, omeva netulululo lomadu owa tameka noshikonga yokunhila eembwa komukifi wendabi.

Minista wounamapya Calle Schlettwein okwa patulula pambelewa oshikonga eshi oshivike shadja ko moWindhoek.

Omukifi wendabi oha tandavele ngeenge oshinamwenyo ile omunhu a lumatwa kombwa ina i tunhilwa, nowa talika ko wa nyika oshiponga shaashi ohau dipaa ovanhu. 

Schlettwein okwa ti elalakano letunhilo oku kelelwe etandavelo lomukifi wendabi okudja keembwa wa uka kovanhu, lo ota li kelele oimuna ngaashi oikombo neengobe iha kwa twe kedambi.

Ta ti oshikonga eshi otashi ningwa paunyuni nomoNamibia otashi ka ningwa koitukulwa ihetatu mwa kwatelwa oitukulwa yokomonooli oko kwa didilikwa haku lopotwa eembwa da kwatwa kedambi.

Minista okwa ti okudja omudo 2016 Namibia okwe shi endifa nawa okulwifa omukifi wedambi molwashi owa shuna pedu.

“Omafyo ovanhu va fya shaashi vakwatwa kedambi okwa shuna pedu. Ovanhu ashike vavali va lopotwa va fya komukifi wedambi, oku kufafanifa novanhu 26 va lopotelwe konima yomudo 2016,” minista ta ti.

Okwa kumaida oshiwana opo shi twikile okutwala eembwa ketunhilo.

“Eembwa di na omukifi wedambi nadi lopotwe pefimbo. 

Omunhu ngeenge a lumatwa kombwa na twalwe koshipangelo mendelelo opo  aka vendwe,” ta ti.

Oshivike sha djako eembwa 29 noumbishi vatatu oda tunhilwa moshitukulwa shaShana.

– fhamalwa@nepc.com.na