Ovalumenhu 10 ve livaka modolongo mOhangwena

Home Eenguhudana Ovalumenhu 10 ve livaka modolongo mOhangwena
Ovalumenhu 10 ve livaka modolongo mOhangwena

Ovalumenhu 10 ove livaka modolongo oshivike sha dja ko koshitaashi shopolifi mOhangwena efimbo lokonguloshi.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHangwena Warrant Andreas Nghiyolwa okwa hokolola ta ti ovanadolongo ava ova teta oipeleki pombada yetungo nokufaduka po.

Okwa ti ovalumenhu vane ova monika konima eshi oshiwana sha longela kumwe nopolifi.

Otaku hokololwa kutya ovalumenhu vavali ova hangika komukunda Okatope moshitukulwa shaHangwena Omaandaxa.

Omunadolongo umwe okwa hangika momukunda Ongha omanga umwe a hangika modoolopa yaNgwediva.

Nghiyolwa okwa hokolola ta ti ovalumenhu ova kwatwa po mekwatafano loimbuluma ya yooloka ngaashi okuteya  omaumbo, oumbudi woimuna noshoyo okudipaa.

Lwopokati opo, Omukulunhu koshikondo shokukonakona oimbuluma mOhangwena omupedu Commissioner Zachariah Amakali okwa ti opolifi onghee tai twikile nokukonga omulumenhu weedula 36, Willem Sheehama oo e livaka modolongo koshitaashi shopolifi kOshikango omwedi wa dja ko.

Ta ti omulumenhu ou paife okwa ninga oule womwedi ina monika.

Otaku hokololwa kutya omulumenhu okwa teta mombada yoipeleki nokufaduka po efimbo loufiku.

Amakali okwa yelifa ta ti Sheehama ngaha paife okwe livaka modolongo lwoikando ivali molwaashi natango omudo wa dja ko okwa li e livaka modolongo kOshikango.

Okwa li a hangika kodoolopa yaSwakopumund a hondama.

Omulumenhu ou vati okwa li a kwatwa po mekwatafano loshibofa shoumbudi wokuteya omaumbo lwoikando ya yooloka.

Otaku hokololwa oshitaashi shopolifi kOshikango haku lopotwa ovanadolongo lwoikando ya yooloka tave livake mokakuma.

Omudo wa dja ko koshitaashi shopolifi kOshikango okwa li kwa lopotwa natango ovalumenhu ve livaka modolongo va pitila pombada yoipeleki nokufaduka po a uka moAngola.

Okwa li va hangika moAngola va hondama.

Onghee Amakali okwa ti ombelewa yaye oye lipyakadila nokuninga omapekapeko kombinga yonghalo yovanadolongo tave livake modolongo.

Okwa ti oshiwana nashi lopotele keshe opolifi i li popepi molwaashi otaku fekelwa kutya ovalumenhu ava ove na okukala va hondama koitukulwa yokokule ile va ya moAngola.

-fhamalw@nepc.com.na