Ozondjira tjiva zatara ko Kovimburu

Home Languages Ozondjira tjiva zatara ko Kovimburu

Otniel Hembapu
Otjomuise

Ozondjira tjiva omayuva womasuviro wOkambo kOnÿiro zahungama Okovimburu ka Oukiro tjinga tjiva vovakavire voukambe wovikara ama vekawonganene ingo povikara vyokambe kehi yOrutu rOvikara Vyoukambe rwa Pukiro.

Oresevate indji rukuru ndjaayitjiuka otjakaina yovikara vyoukambe mOrukondua rwa Mahake, ozombura ape omurongo nÿakapita yapandjara onÿengu indji koutukondua warwe ouyenda mOrukondua nu nambano oukambe wovikara ozombura inda wauta okupurwa koutukondua tjimuna Otjinene, Omongua, Otjombinÿe nganduu kokure tjimuna kOtjomejamomutumba nOtjilailai kehi ra Tjauana.

Ovikara voamyuva womasuviro inga omanamakuruhungi momatutuminino wovikara vyoukambe mEpukiro, tjinga otjikando otjiseinina mEpukiro tjimwari otjikara tjoukambe ozombura o 12 nÿakapita kundinondi. Oukambe mburi kombanda yo 12 wombinÿu womonganda nambwarandwa pendje komamhi wokokure tjimuna kOtjauana na South Africa uri mokati koukambe mbumaukara norupa movikara imbi. Motjinyaambiya tjoukambe mbunorupa movikara imbi munoukambe mbumaurarakana movikara peke peke okuutira mumuhaka nganduu kOrovyungura ovitenda vyoukambe tjimavihwaasna omureri movikara imbi oviseinina.

Otja komusembamise ohongora yovikara imbi, Iritjiwa Murangi, maveundjireko oveni vuukambe ovanarupa okuza mEpukiro orini, Omongua, Otjinene, Okamatapati, Otjombinÿe, Otjomejamomutumba na Tjozorewe nawarwe wina okuza kotupa peke peke twehi. Moukambe owingi mbumawuundjirwa okuyekusera oovika imbi ondaya oamyuva womasuviro owombwi ousuverwa wovatarere, Compressor, Professor, Katjutju, von Trotha, Ripuma, Hard Flower na Chase—e, okutamuna tjiva woukambe uriri mbumawuundjirwa okuÞizira ovatarere kamuseka.

Kutja otjitjitua ihi atjihazembwa, Murangi matja wina pena otjijtitwa tjomizumbi otjimbwandwangoma notjotjimbere otjiÞiÞi kutja otutjato twaavehe tuyenenekwe. Otjimariva atjihe otjioputuoutu o N$40,000 tjirimbo koukambe outaare movikara peke peke kutjo wina kumakukwamba oviyandjewa vyarwe tjimuna ozongombe nozonÿu zombinÿu ndayandjewa iyovaÞuta peke peke. Otjitjitwa tjarwe tjingetjo tjatierwa ku Tjitarazu ombura indji mEpukiro tjingetjo.

Ovitjitua vyomayuva womasuviro inga vyarongerisiwa nozombatero zo MTC otjoyandje yombatero onene nene; Pupkewitz Mega Build, orupa rwo FNB rwa Pako, OuÞuta wa Katjipuka, Ozombaramana za Komboro, Ovatumba Vovinamwinyo vyOmbindu va Kavari no Eastern Epukiro Farmers Association
(EEFA).