• February 26th, 2020

1%gu ǁGam-i ge ai!â gere ǂoa wekheb !nâ ǀAeǁgams !nâ ge sâuhe


 ǀAEǁGAMS – ǀAeǁgams ǁgam sîsenū-aon ge ǀgui persenti ǁgam-e ai!â gere ǂoa wekheb !nâ ge sâu tsîn hâna nē ǀgaub ai nî ai!gû sâus ǀkhas kara, on ge supuse ǁnā mîǁguisa disikoroǀa persentgu ǁgam-e sâusa a sī!nâ ǁkhā, tis ge ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa ge mî. ǀAeǁgams !Ā!khōmais ge ǁgam-e sâus ǀgaugu tsî !harode ge ǀkharaǀkhara ǁnāpas ge nē kurib !Khaitsâb !nâ C-!âb hîa ǁgam-i ǀorosib ti ra ǂâibasenna xu D-!âb hîa ǁgam-i ǀorosib ǀkhurub xa ra !aromahese ti hâb ǁga a ǂharose. Nē mîǁguiba xu ge !hui !khais ge ǀasa ǁ­gam sâus ǁgaragu ge 1 ǂKhoesaob disa xu a sîsenxa kaihesa. ǀGūǁae ge a ǂoaxa !nurib ǁgam-e sâus dib ge ge ǁgau, wekhekorobe sîsenūs ǁgam-i dis ǀnōb ǀAeǁgams !nâ 465 000 kubike metergu ai mâǀgara hâsa, xawes sîsenūhe ge ǁnā wekheb !nâ ­ǁgam-e 459 783 kubike metergu ai mâsa. “ǀGui persenti ǁgam-i sâus ge !gâi ai!gûsa ǁanǂgāsaben ǁgam-e sâus !nâ ra aimûǀgaru tsî ǁnā ǀgaub !nân nî ai!gûs kara, o supuse ǂâi!nâǁguisa 15 persentga a sī!nâ ǁkhā,” tis ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais mîgowaba-aos, Lydia Amutenyasa ge mî.

Wekhekorobe ra NamWatersa xu !khō!oahe !nurib hîa ǁkhaegu mâtikō ǁgam-e ūhâsa ra mî!nâheb !oagu i ge ǁnā !nona ǁkhaegu di ǁgam ǁgoeǀgauba ǀhao hâse 17.3 persentgu ai mâ. Swakoppoort ǁKhaeba 11.2 persentgu ai, Von Bach ǁKhaeba 41.2 persentgu ai, ǁnāpab Omatako ǁKhaeba a ǀkhai!nâse. ǂOago ǀnanu ǁaeb aib ge ǀhû hâ !gôab nē ǁkhaegu diba 31.1 persentgu ǁgam-e ge ūhâ i. Nē !nona ǁkhaegu ge ǁgam-e ǀAeǁgams, Kaiǁkhaes, ǂKhoandawes, ǂGaribeb tsî ǁanǂgāsaben hîa ǁgam-i paib ǀgūse Brakwaters !nâ ǁan hân tsîna ra mā. Nē ǁaeb ai di ge autona ra ǁā !khaide ǂōrisase ra kō!gâhe tsî ǁnāti ī ǂan!gâsa māhe hâ !khaidi ǀguide nē ǂharuguba dīsa ǀkhamasa ǁgaragu !naka a mā-amsa. Hâ a kai !khaigu hîa kaise ǁgam-e ra sîsenūgu xōǀkhān ge khoen ra ǀûna dī!gao !khain tsîna ǁgam-e nî sâu. ǁGâudi tawa hâ tsâ!nâ damdi ge !gū-aisase nî ūǀgarahe tsî āǁgam-i ǀkha ǀoaǀoahe tide.  


Staff Reporter
2019-07-23 10:12:39 | 7 months ago

Be the first to post a comment...