• June 5th, 2020

20 000 ǁAnǂgāsaben Tobias Hainyekob din ge IDde ǂhâba hâ


Loide Jason ǀAEǁGAMS – Tobias Hainyekob ǁHûi!nâǂharis hîa ǀKhomas ǀKharib !nâ ǁgoes ge Ministeris !Hū!âsi ǁHōn tsî !Hūb !nâ ǂGâxa tsî ǂOas disa !khaiba ǁaerob ǀgaibas nî sîsen!nâse go mā, ǁnāpa xun nî sîsen tsî ǁnā ǁhûi!nâǂharis ǁanǂgāsaben hîa !hūb di ǂhâǂhâsa ǂkhanina ūhâ tamana huise in nē ǂkhanina hō, aiǁgause ǁgauǁgausenǂkhanin tsî nau hân tsîna. Christopher Likuwab, Tobias Hainyekob ǁHûi!nâǂharis di ǂgiǂgosi ǀawemā-aob ge ge mî, ǁîb ra ǁgonanǂgao kaihesa ǀgapi !gôab di ǁanǂgāsaben nē ǁhûi!nâǂharis din hîa ǂhanusi ǂkhanina ūhâ taman xa. !Nāsase, Likuwab gere mîsa !oa nē mâsib xa ra tsâǀkhāhen ge skolǂgâ ra ǀgôana, ǁnā-amagan ge ǀhûhâsib ǁanina mîǁguiba ū tsî nē !khaiba ge mā îb nē ǀgaisa tsûadanaba ra !aroma mâsiba oresa hōbahe. “Sida ǀkhāba da ge go hā-ū tsî nēsi ministeris mâisan ǀguina !âu hâ nē sîsenni ǀkha tsoatsoasa, !gōsase skolǂgâ ra ǀgôan hîa ǀgaisase nē mâsib xa ra tsâǀkhāhen !aroma,” tib ge ǀawemā-aoba ge mî. Likuwab ge ai!â a mîs ge ǁ­îba kaise ǂhanuba tama xūn di ǀgui-i nē ministeris ra dī-i ge, ǀgôaron hîa !nani kurin !naka hâ tsî xawe ǀkhara ǀkharigu ǀKhomas ǀKharib !auga hâgu !nâ !nae hân ǀguinas ǂkhanin ǀkha ra huisa, xawen ge !nani kurin ǀgapiga hân hoana ǁîn di !nae ǀkharisi berodi tawa ǀgui ǁîn di ǂhanusi ǂkhanin ǂnamipe hâ !oabade sī nî !khō!oasa. !Nāsa ǁgûn ge !gâi sîsenn tsî skolgu di mâsigu !aroma dana!ās ­ǁga ra ǁgôaxa tsîn ge ǁnā-amaga !nāsa skolǂgâ ra ǀgôana nē ǂhanusi ǂkhanina ūhâ tama hâ ǁgûn di mâsigu tsî mariǁhōn mā-am tama hâ ǁîna ǁkhawa hā xūn ra ǀkharigu ­ga oa tsî ǁnā ǂhâbasa ǂhanusi ǂkhanina sī hōs !aroma xui-ao. Likuwab ge ra mî ǁ­în ǀaweǁguiba ūhâ tsîb ­ǁîba aibe nē ministeris mâisan !oabade nî mâtsoatsoas ai!â ǂnûsa ­ǁîn ǀkha nî ūhâsa hoa !gomsin hîa nî oe-amhese ina ǁ­îna ǁgui-ai!â tsî !gāsa kais !aroma. Likuwab ge ge mî, Tobias Hainyekob ǁHûi!nâǂharis nēs !nân 48 000 ǁanǂgāsabena ǁan hâsa tsîn ǁîna xu ǁaupexa 20 000na ǁgauǁgausenǂkhanina ūhâ tama hâsa.
New Era Reporter
2018-07-17 09:48:30 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...