• August 15th, 2020

ǀAsa auton ge ministern !aroma ǁamahe tide


!Hūb di ǁÛb di ǁkhoreb ge, ǁaupexab ǂhanuba N$200 miljun marisa nî sâusa sao ra koro kurigu !nâ, hânas mîǁguib hîas ge dana ǂgaeǂguisa a ūb în tā ǀasa autona ministern tsî ǂhanub berodi mâisan !aroma ǁamahes diba nî sîsenǂuihes karao. ǂOago wekheb Donertaxs aib ge presidenti mîgowaba-aob, Alfredo Hengariba ­ǁgui!ā tsî ge mî, !Hūb di ǁÛb di mî­ǁguib nēb Corona virus ǁaeb nēb !nâ hāǀarora marisa māǂuisa ǀoroǀoros ǀkha a dīxūxasa. “2015ǁ­î Kurib !nâb ge Namibiab Presidentse a ǀnauǂgāhes khao!gâb ge Geingoba, !kharaga ǀkharaǀkharadi ǀkha ge ǂherexa, !hūsâuǁkhāsib ǀomkhâis di khao-oasa ǁkhaubas ase,” tib ge Hengariba ge mî. Ai!âb ge noxopa a mîs ge, !kharu ge kurigu !nâ ǀgaisase danasa gere ǀhōǂui ǀkhurub di mâsib ge !hūb di marisi mâsiba tsâǀkhā tsî nēs ǀkha ǂhanuba ǀgaisase a tsâǀkhāsa. !Nākorobeb gere hōhō!nâde sîǂuiba, ǂhanub berodi, ministeridi tsî nau hâ ǂnûiǂgāde î di ǀoro mariǂnûiǂuis ǀkha ôa-am ǂguina sī!nâsa, ǀgaus aib ge ǂhanuba īǁkhā i as kōse ǀnî soagu !nâ marina gere sâu !kharu ge koro kurigu !nâ. Nē mari sîsenūs ǁ­aradi ge !nariǂoadi !aroma ra mātarehe maridi ais tsîna ge sîsenxa i hîa 62%gu ǀkha !nariǂoade ge ǁarase. ǁNās ǀguisa hî tama i tsîb ge Geingoba ǂhaitsisiba ǂhanub sîsenǀgaugu !nâ aimâi tsî ge ǁawoǁawo, ǁnāpab ge ǂhanuo!nâsiga Hosea Kutako Anikuniǂgās dī-ūnuhes di tenders !nâ mû tsî tendersa a ǂgae-oa kai tsî nēs xōkhā Neckerdals ǁKhaeb omhes projeks !nâs tsîna ǂhanuo!nâsigu gere hō!âhe ǁaeb !nâ ôa!nâde dī kai hâ ise. Nē ǀkharaǀkharade xu ge !huis ge Hengarib gere mîsa !oa, 41%gu !hū!nāsi mariǂnûiǂuis dis ge ǀhûhâsi !oabade !oa a ǂhāǂhuihesa, ǂgaiǀons ai ǂurusib, ommās tsî kairan di ǁkhâkorobe maris ǂhanub ra māsa ǀaros !aroma. ǁKhātib ge ǂhanuba !hūb a ǂhabase ǂûna kaise ǂhâsib !nâ hâ !hūǁîna ǀgoraǂuibas proxrammi tsîna ge khoraǂui tsîn ge nēs !nâ-ū 42 000 khoena ra domdore. “Nē mîǁguigu ge ǂgaoǀkhāhe gere sîsenǂuiba ǀgâsiba !khams !nâ ge sī!nâ tsî ge īǁkhā kai, Namibiab nētsē hoa !hūbaisise koasa !auga!hūsi ǂnûiǂgāde xu ra !khō!oasa. 
– ktjitemisa@nepc.com.na


Kuzeeko Tjitemisa
2020-05-19 10:27:55 | 2 months ago

Be the first to post a comment...