• October 1st, 2020

Bank Windhoeks ge laptopde Omahekeb ǀKharisi ǂKhaniǀkhuwiǁgâuba ge ǀkhaeǀAEǁGAMS – Bank Windhoeks ge Fraitaxtsēs, 9 Aoǁkhumuǁkhâb 2019 dis ai laptopde Omaheke ǀKharisi ǂKhaniǀkhuwiǁgâub, ǂKhoandawes !nâ ǂnôaba ge ǀkhae. ǀKhaebab ge !khō!oatoas khao!gâb ge Omaheke ǀKharib di Direkteri ǁGau!nâs dib, Pecka Sembaba ge mî, ǁnā !kharagagu ǂnûiǂgādi hîan ge ǁîna huiba a ǂgan!gaode xus Bank Windhoeksa a ǂguro tsî ǀuniga ǁîn ǂgans ai ge oe-amsa. ǁÎb di dana gowaǀîs !nâb ge Omaheke ǀKharisi Mûǂamaob di ǀawemā-aob, Pio Nganateba ge mî “Omaheke ǀKharib tsî direktorats ǁgau!nâs dis di ǀons !nâ ta ge Bank Windhoeksa gangansa ra mā ǁîs di kaise a ǂûǂûxa laptopdi hîas go Omahekeb ǀKharisi ǂKhaniǀkhuwiǁgâuba a mās !aroma. Nē ǀkhaeb ge ǂgaoba xu ra !gôa!gâhe.”Nganateb ge ai!â ge mî, nē ǀkhaeb a ǁgauǁgausa ǁnāti ī sîsenǁareb tsî !gae­ares hîa Bank Windhoeks di Omahekeb ǁgau!nâs direktorats hâra ǁaegu nî hâǀgaraba. “Nē sîsenǁareb !gaeǁares ge ǁkhāti hoa ǁanǂgāsaben nē ǀkharib din !gâi!gâb ase nî ī,” tib ge Nganateba ge mî. Bank Windhoeks di danas ǀhûhâsiga omkhâis tsî ǂkhâ!nâdi !âb (CSI) dis, Bronwyn Moodys hîa ge nē laptopde gere ǁkhaeǁnâs ge ǀgôan tsî studentn Omaheke ǀKharib dina gere ǂgaoǂgao!nâ in nē !ēsa hoa !omkha ǀkha ū laptopde sîsenūs !nâ-ū tsîn ǁîn ǂhâsigu ǁgau!nâs diga dīǀoaǀoa. “Dī !nāsase ôa!nâde tsî ǂanǂui !kharaga ǀgaun hîats laptopsa sîsenū-ūs !nâ-ū a huisenū ǁkhāna sa ǁgau!nâsa ai!â khoraǂui tsî ǀomkhâis !nâ. Nēb ge a sida ǀkhae sado da ra māba, ǂgom da ra !oaba!nâ da ra ǀhûhâsiga omkhâis !nâ amaga, !gōsase ǁgau!nâs !harib ai.” Omaheke ǀKharisi ǂKhaniǀkhuwiǁgâub hîa Epako ǁanǁguib tsî Legare ǂGamǂgamsenǀhurun ǂGāb hâkha ǁaegu ǁgoeb ge, Millenium Challenge Accounta (MCA) xu ge !khō!oahe maris ǀkha ge omhe tsî 2014 !nâ Omahekeb ǁGau!nâs Direktoratsa ge ǁkhaeǁnâhe. ǀAsase ge a sîsentsoatsoa ǂkhaniǀkhuwiǁgâub danas, Josbackassa Tjimundus ge ge mî, nē laptopdi ge ǂhanu ǁaeb ai hāsa tsî nî !ûi!gâhesa.


Staff Reporter
2019-08-20 08:06:49 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...