• May 24th, 2019
Login / Register

Blietzkriegs ge 187 āǁamaxu!khaiga ge ǂganam


ÅAEǁGAMS – ÅGuikaidisi tsî ǁkhaisadisihûÅa (187) āǁamaxu!khaigu ge Ågūǁae ge a !gûÅam Basadi ǁNāǂams hîa tarekhoedi ǂhanub tsî ǂhanu-aisib !oabadi !nâ mâdi tsî !kharaga ministeridi tsîn didi !khōdanas !naka. ǁNāpa di ge 714 āǁamaxu!khaiga sari hâ i ǁaeb  !nâ di ge tare Åawa!namde 56 Ågôan hîa 18 kurin !naka hâna nēpa gere Åhao-ū. ǁNā āǁamaxu!khaidi Åhonkhoen tsî Ågôan tsîn hoan ge Ågaisa !khâikhomsa nēs ǂnamipe ge !khō!oa. ǁKhāti ge nē !khâikhomsa noxopa a !kharu!nâdi ge khoese (9) ǁgûdi hîa îaron âdi Åkha nē āǁamaxu!khaigu tawa gere hâmade. !AruÅî ge ǁkharaba a māhen ge disihūÅa (17) bǁamaxu!khain Åhonkhoen hîa mā-ams ǂkhanin ose āna ra ǁ­amaxuna. Nē ǂansa ge mā!kharus ge Namibiab ÅAwa!namn di !nakaǂnôa Inspekter-Xenerals, Annemarie Naindasa, ­ǁnāpas !gâi!gân hîa di ge nē ǁnāǂamdi Åkha a sī!nâdi xa gere !hoase. ÅHaob ai di ge 1837 tarekhoedi Namibiab a ǂhabase nē ǁnāǂams !nâ ge !â i. ǁÎdi ge Nampols, !khō-omdi !oabadi, !ā!khōmaidi Åawa!namn, !kharaga ministeridi ǂgaiǂons ai !hū-omkhâis, ǂnamipeb tsî !narisarimas, ǁau!khōs tsî !gamhuriǁuib, surigu Åguitikōsib tsî Ågôaǁgaros tsî !kharaga !nandi ǂkhawadība ra mâ!oadi tsîna gere ǂnûǁkhaeba. ǁNāǂams Åkha di ge 28 ÅHōǂgaeb dis ai tsoatsoa tsî 2 Hôasoreb 2018 dis ai ge Åam. ǂKhawadīgu nē ǁnāǂams ai Ågaisase ǂâisa gere ǂnûi-aihegu ge Ågai!khōs, !gams, ǁgari!gû-ūs, ǁnaetisa sorosi ǁnāǂamdi,  mā-amsa kurin !naka hâ ǂauxûi ās tsî Ågôa-āxūs tsîna naun xōÅkhā. Naindas ge ge mî, 249 khoen ǁîna xu 215 aorekhoe tsî 34 tarekhoedi ge !khōss !nâ a ūhesa. Nē !gôaba xun ge 203na ge Namibiaǁ­î i tsî 46 !auga!hūgu Zambiab, Angolab, Zimbabweb tsî Chinab dise. Surigu ai !gao!gaosa ǂkhawadīb tsî Ågôaron ǁkhaubas !âb !nâ i ge 42 ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb ǁhōna ge !nurihe tsî 32 khoena !khōsis !nâ ge ūhe. 14 Khoen ge mātare tamats nî is karao !khōsis !nâ ūhes ǁkharaga ge māhe Ågôaǁgaros !nâ !onkhaodi ai. Naindas ge hoa tarekhoedi nē ǁnāǂams !nâ ge !â ide ǂgaoba xu hâ gangans tsî koasa ge mā ǁîdi Åguixasib tsî ǂhanub tsî ǂhanu-aisiba mâbas !aroma. 


Selma Ikela
2018-12-11 10:55:03 5 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...