• August 12th, 2020

Chinab ge anikuniǂgās !aroma ǂharugub ǂnûiǂgāde nî ǁhûi


!Ereamsa Chinab !nâ ūhâ ǂgaeǂguis ge ǂganamsendi hîan Chinab !hūǁîn ǂharugub ǂnûiǂgādi Namibiab !nâ hâde ra dīdi, gaxuse !âuhe hâ !gâi!gâi!nâs tsî khoraǂuis Hosea Kutako Anikuniǂgās tendersa hōs !aromade !khō!oa tsî nî sîsen!kharu!nâ. Nē mîǁguib ge ǂoa ge wekheb Denstaxs ai Chinese !Hūǂnûǁkhaebas, Namibiab !nâs mîgowaba-aos, Lu Hairongs xa ge ǂan!gâhe. “Nēti ī projekn di !âǀhuru-aon ministeridi ge nē ǂganamsende kō!kharu!â tsî ǂgaoǀkhāsa ǂans tsî ǁkhāsiba ūhâ ǂnûiǂgādi, Chinese !hūǁîn Namibiab !nâ hân dide xu xoamâi tsî Namibiab ǂhanuba nî sîba, ǀuni mîǁguiba nî ūse. Danaose nēpa xu nî ǂoaxa ǂharugu-ao-i ge Namibiab ǂgaeǂgui-aon mûǂams !naka Namibiab !hū!nāsi ǂhanugu ǂgaoǀkhāde dīǀoaǀoas khao!gâ nî ǂanǂanhe. Chinab !hūǂnûǁkhaebas Namibiab !nâs tsîn ge ǀguis khami ī ǀgau-i ais tsîna nē ǁhûiǂuis !gûǁnâǀgaub !nâ !â tide.” !Hūb di ǁûb, Hage Geingob ge tendersa anikuniǂgās dī-ūnus !aroma māǂuihesa ge ǁkhae, ǁnāpas ge N$3 biljuns hîa ge tsoatsoas !nâ aoǁguihe hâ isa xu nē kurus marisa N$7 biljuns ­ǁga a ǂharos khao!gâ. Chinese !hūǂnûǁkhaebas, Namibiab !nâs mîgowaba-aos ge mîs !oagu kha ge nē !hūkha di danakha ūhâ i ǁnâugudi, khao!gâ, Chinaba nē kai tsî a ǀgaisa projeksab marisise nî mâ!gâ ti a mîsa. New Erab ge ǀgūǁae ge !nuri hâ i, mariǁhōn ministeri, Iipumbu Shiimiba xu i ra !âubasenhe !khaisa, îb !hae ǁaeb !nâ nē ǀkhuwimaris ǁnâuguxoaǁguiba Chinab ǀkha dītoa, ǁnāpab ge Chinaba a !khō!gâ ai!gûs nē anikunis sîsengu nî tsoatsoahes disas khao!gâ. Shiimib di sîsenǂgaekhâib !nâs ǁîsa nēsi kaise a ǂhâǂhâsa !âb ge nē ǁnâuguxoaǁguib di dītoasa, !hūb di ǁûb ǁguiǂamdi mariǁhōn ministeri aseb ­ǁîba māhe hâdi !naka. Marisiseb Chinaba nē anikuniǂgāsa khoraǂuis !nâ ra !âbas ge 2018­î kurib !nâb ge Chinab !Hūb di ǁûb, Xi Jinpinga, Beijings !nâ a mîǁgui maris N$60 biljuns dis hîab Afrikaba huis !aroma nî mās di !â. ǀGam ǁkhâkha !kharu tsîb ge Xi Jinpingi ǀkha ūhâ i ǁâǁawa ǁgamǁare-i !nâb ge !Hūb di ǁûb, Hage Geingoba, gangansa Chinaba ge mā, !khō!gâs ǁnāti ī ǀō-aisa marisihuiba Namibiaba mās !aroma, anikunisa ǂgaoǀkhāsa !auga!hūsi !harib ai sī-ūs ǁgūbas ase.


Edgar Brandt
2020-06-23 09:27:29 | 1 months ago

Be the first to post a comment...