• July 9th, 2020

ǀGôahō ǁoas ǀkha !nōb !nâ !gomma tsâs


ǂOago wekheb Wunstaxtsēs ais ge 38 kurixa khoesa ǁîs di tsâb tsî tsûb ǀgôa-e hōǁoas diba tsûsase gere ǁgae. Nē khoes ge mîs geresa !oa ǀgamǀkhās khao!gâ ǀgôan xa ǁgôa!nāhe tsî nēsi haka kuriga !gameb âs !nâ ǀgôa-e noxopa hō tama hâ. Linda Haiduwas, ǂurusib mâxōǀkhā-ao sîsenaos, Odibos hîa Ohangwena ǀkharib !nâ ǂnôas ǁanǂgāsabes, ge tsēkorobe khoen di dîdi mâǁaes ǀgôa-e ǁîra di !game-ommi !nâ ra ǂgâxa-ūs ǀkha ra ǂnû. “Kaise ta ge tsûb ǀgôa-e hōǁoas dib ǀkha ûihâ,” tis ge Haiduwasa ǁgamroga mûde xu ra ǀomse gere mî, Merck More Than a Mother ti hâ hōhō!nâs ǂhaitsi ǂanǂans ǁaxasib tawas ge ǁ­îs hō!âsa ǂoa ge wekheb Wunstaxtsēs ai ǀAeǁgams !nâ ǁhao-aon ǀkha gere ǀgoragu soab ai. One Economy ǂNûiǂgās, Monica Geingos !hūb di ǂGuro Tarekhoes beros !naka hâs tsî Merck ǂNûiǂgās hîa Rasha Kelej !naka hâs hâra ge ǀhûǁarebese nē ǁaxasiba ge dī. Haiduwas ge !nona ǁkhâgu ǁîra ge 2016ǁî kurib ai !gametoas khao!gâ ǀgôa-i xa ge ǁgôaxūhe, ǁaupexas korosa xu !nani wekhega a ǀgamǀkhā hîa. “Tita ge nēsis kōse a ǀû tare-i !aroma ta ǀgôa-e a hō ǁoasa. Tita ge hāǀaro ra ǀae!khōdi ǀgôa-e hōs īǁkhāsiba a hui!nâ ǁkhāde a mātareǁoa. Ti aob ge a sîseno tsî tita ge ǂurusib hui!nâ-aose ǀgui ra sîsen tsî ti 84 kurixa ǁgûs tsîna ra kō!gâ tsî ǁnā-amaga IVFsa mātare ǁkhā tide,”  tis ge Haiduwasa gere mî. Nē !gom mâsib !nâb ge ǁîs aob tsî ǀui-aon tsîn hoana kaise ra mâxōǀkhā si, tis ge noxopa ge mî. Nau ǀkhāb aib ge Venasiu Saloteb, 47 kurixa aorekhoeb hîa ǁîb tsîna ǀgôa-e a kuru ǁoab tsîna ǁîb hō!âs tsî tsûba gere ǀgoragu. Evangelise Lutherse Kerkheb Namibiab !nâb (ELCIN) di ǁkhāǁkhā-aob Likius Namutewab tsîn ge Haiduwas hō!âdi ǀkha ǀhûǀgui tsî ge mî, ǁîn tsîn gagasi ǂgaeǂgui-aose ǁkhāǁkhākhâide ǀgôahō ǁoas ǂnamipe ǂhâba hâsa in nēti ī mâ hâ ǁanina ǂhanuse hui!nâ ǁkhā ǀgorebas xōkhā. Kerkhegu di ǁanin ǁnāti ī ǂgom!gâba ǁkhāǁkhā-aon !nâ ūhâ tsî ǁîn !gomsin ǀkha ra ǂgom!gâ tsî harase ǁîn ai hui-ôa amaga. ǀNî ­ǁaega ra hās ge ǁanin ra huiba ôa tsî huihe ǁoan ra ǁaeb ai kaise ǀarasase ǁgâudi ǁga ǁarusa. Namutewab ge ge mî, ǁîn tsîn ama ǂansa ǀgôahō ǁoas ǂnamipe ūhâ tama tsî ǁkhāǁkhākhâihesa kaise ra ǁkhoreǁhare ti.


Selma Ikela
2020-03-17 08:09:26 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...