• July 15th, 2020

ǂHanub ge omn !nubusiba gowaǀîs ǀkha a ǁaxa


!Hūb di ǁ­Ûb, Hage Geingob ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ge ǂan!gâ, !nubusib sī!nâhe ǁkhā ǂganǀgauba ūhâ omn dib a  ǁgoaǂuidi di ǀguisa Namibiab !nâ tsîb nē !nubusiba ǁaupexa 300 000 omdi khaohâs ǀkha !hūb a ǂhabase mâsa.
 Nausab nē !nubusiba hâ xaweb ge Geingoba ge mî, !gâi!gân tsîn ge a sī!nâhesa omna hōs tsî !hū!âde ǂhâbasa !gao!gao xūn ǀkha māǁnâs tsîn !nâ. “Īǁkhā i aseb ge ǂhanuba !gâi aiǁgausa ge dī, !hū!âdi ǂnamipe mîǁguisa ­ǁaegu !nâ. 

Harambe ǀOmkhâis ǀAweǁguib di dā!harosa ū tsî 20 000 ǀasa omde ǂnuwis !nâb ge ǂhanuba 82% ge sī!nâ ǁnāpab ge 16 464 omde nē kurib ǀKhūǁkhâb !nâ a ǁkhaeǁnâse.” Nē omdi ge !kharaga !âǀhuru-aon ǀkha hâ sîsenǁareb aiǁ­gause; National Housing Enterprise (NHE), Government Institutions Pension Funds, Schack Dwellers Federations, Build Togethers tsî !kharaga ǂhanub xa !kharese ra huihe ǂnûiǂgādi tsîna. Geingob ge noxopa ge mî, !hū!âde ǁanǂgāsabena mās ge 89% a sī!nâsa, 23 194 !hū!âdi ge ǀaweǁguisa 26 000 xu a mā­ǁnâhese. “!Hū!nāsiseb ge !nubusib omn diba 300 000 omdi ǀkha khaos ai hâ. Tita ge ra ǂgom!gâ, nausadi sī!nâde hâ, xaweb !hūba ǂharo ra !gôab omna ūhâ tama khoen dib di ǀgaisa ǁgoaǂuis ǀkha ǂnôa tsî da ǁnā-amaga nî !khōǁôagu tsî go mâ ǀgaub ai da nē !âb omn !nubusib diba nî oe-amsa, !gōsase kai!ādi tsî dana!ās !nâs tsîna. ǂGaoǀkhāsa ǂurusib !hariba !khōǂgā tama hâ ǂkhari-omdi soab aib ge !Hūb di ǁÛba ge mî, ǂhanub ge 74% a sī!nâsa nē !nôa ǂkhari-omde ǀasadi ǀkha !khō!khunisa. Geingob ge ge mî, kai!ādi ǁgan !hūǁîna ra !khoeba !aromasa oe-ams tsî ǂkhari!āde omkhâis nî īǁkhāsa, ǂhanub di ǂhâǂhâsa !oabadi tsî ǂnûiǂgāde !garo!āde !oa ǂapaǂoa kais nî huisa, dana!ās tsî kai!ādi ­ǁgan !nāsa !hūǁîna ra doesa ǁkhaesa. ǁKhātib ge ǁgam-i soab ai ge mî, nē mâsib ǁgam-i !nubusib dib hîa !nona kuriga ge !khōǂgā ǀkhurub mâsib xa ge !aromaheb, !aromab ge ǂhanuba kabinets ­ǁanina xu komitesa a !amǁaresa hîa ǁgam-i mâsiba !hūb !nâ ôa!nâ tsî sîsenxa ores ǀkha nî ǂherexasa. ǁAupexan ge 94% !hūǁîna !anu āǁgam-e a sī!nâ ǁkhā.


Albertina Nakale
2020-06-09 09:42:51 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...