• June 6th, 2020

Namibiab ge !hūb !nâ ǂgâxas ǀkha visade 47 !hūga nî xoaǂuiba


ǀAEǁGAMS – Namibiab ge 47 !hūga go ǁhûiǂui hîab visade !hūb !nâ ǂgâxas ǀkha nî xoaǂuibaga. Hoa !nona !kharaga passport !nôadi, ǂgaiǀons ai hoa!nâ-aixasen !hūǁîna ra hōdi, !hūǂnûǁkhaebas !aroma hâdi tsî ǂhanusi ǂan!gâs tamas ka i o !oabade mās di di tsîn hoan ge !hūb !nâ ǂgâxas ǀkha a hōsa. Nē ǂanǂans ge ǂoa ge wekheb Wunstaxtsēs ai ǀAeǁgams !nâ, Ministeris !Hū!nāsi ǁHōn tsî !Hūb !nâ ǂGâxa tsî ǂOas Ministeri, Frans Kapofib xa ge dīhe, ǁnāpab ge nē visadi sîsentsoatsoasa ǂhanusise gere ǂanǂan soab ai. Kapofib ge ge mî, nē ǀasa sîsenxasib ǁnā khoen hîa Namibiab ǁga sîsen mâsigu !aroma ra ǂgâxana !khōǂgā tama hâsa tsîn ǁîna hâ a ǁgaraga nēs !aroma nî sao tsî ǁaeb ai!â visas ǂganamsensa dī tsî mā-ams ǀkha ǀgui nî ǂgâxasa. Khoen hîa nēsa xu nî domdoren ge !gâi ǂâibasens ǀkha ra hā !narisarima-aon, ǂharugu-aon hîa ǁguiris !aroma hâ ǁkhā a !ēde ǂanǂuis !aroma ra ǂgâxan, sari-aon hîa ǂnûdi , seminardi, sîsenǁareǁkhāǁkhāsendi (ǁnān hîa marisa kurusa !khōǂgā hâ ǁaxasin !nâ ra !ân ose) ǁhao!nâs !aroma ra hān, ǀhōsan tsî ǀaokhoena saridi tamas ka i o ǀaeb ǀkha !gaeǁaresa ūhâ mâsigu !nâs tsîna. ǁNā 27 ǁhûiǂuisa Afrika !hūgu ge: Benini, Burkina Fasob, Burundib, Cabo Verdeb, Camerooni, Central Africa Republiki (CAR), Chadi, Comorosi, Cote d’Ivoireb, Djiboutib, Equatorial Guineab, Eritreab, Gaboni, The Gambiab, Guineab, Guinea Bissaub, Liberiab, Madagascari, Mauritaniab, Nigeri, Rwandab, Sao Tomeb tsî Principeb, Sierra Leoni, Togob, Tunisiab, Western Sahara Republiki tsî Ugandab hâga. Nau hâ !hūgu ge Belarusi, Bulgariab, Cambodiab, Chili, Czech Republiki, Hungarib, Mexicob, Moldovab, Nicaraguab, Polandi, Romaniab, Slovakiab, South Koreab, Venezuelab, Vietnami, Thailandi, Turkeyb, United Arab Emirates, Singapori tsî Ukraini hâga. Kapofib ge ge ǂan!gâ, Namibiab ǂauna !hūgu !nâ !hūǂnûǁkhaebadi tsî sîsenǁareb !hūǁarede ūhâ tama hâsa. ǁÎb ge ge mî, nē !hūgu ǀguigu visade !hūb !nâ ǂgâxas di xoakhâib di !â tidesa xawes nēsa ra ai!gû tsî !goaxa ǁaeb ai noxopa ǀnî !hūga nî ǀarosa. “Nē ǀgaub !nâ ta ge ra ǁkhore nau !hūgu tsîn nî ǂâi!gâsa, ǁkhā sîsenǁareb mâsib !nâ Namibiaba ǂâi!nâǁgui tsî visadi mâsiba supusupubasa hoada nî domdorese,” tib ge ge ǂgan. Nē visadi ge N$1080 nî ǂgan. Hosea Kutako Hoa !Hūbaisi Anikuniǂgās ǀguis ge nēsisa aibe nî sîsenūhe nēti ī visade xoaǂuis !aroma, ǁnāpa xus !Gomenǁgams anikuniǂgāsa ǂNūǁnâiseb 2019 ǀams ai nî saose tsî Katima Mulilos !Hūǀgorasa ǀHōǂgaeb 2019 ǀams ai tsî 2020 di ǂguro !âb !nâ nau !hūǀgorade. 


Albertina Nakale
2019-10-01 07:49:35 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...