• July 7th, 2020

!Nanǀgaib ǀgapiǀgapis ge Erongob !nâ hâ tide


!Gomenǁgams – Erongo ǀKhari,b di ǁanǂgāsaben ge sao ra ǁkhâga a ǀomǂnûi ǁkhā, !goaxa kurib di ǂKhoesaob kōse ǁnā ǁaeb ai ǀguis ǁkhawa kō!gâs !nanǀgaib ǂganǀgaub disa nî dīhe amaga. 

ǂGari-aon Erongob din tsîn ge ǁgôaxa hâ ǂganǀgaub ǁaupexa 6 persentgu diba ǁîn ǁkhâkorobe mātares ǂhawegu Erongo REDs digu ai nî mû. Erongo REDs ge nē ǂanǂansa ǂhaitsi māǂui-i hîas ge !Gomenǁgams !nâ ūhâ i-i tawa ge dī. ǂNûǁkhaeba ra dana sîsenǂui ra mâisab Erongo REDs dib, Nico Niemandi ge ǂoa go wekheb Wunstaxtsēs ai ǂhôamāǂui-e ge mîba, Erongo REDs ge -0.10 persentgu ǀgapiǀgapisa !Nanǀgaiba ra Mûǂam !Nansa (ECB) a ǁgui-ai!âsa ǁnāpas ge NamPowersa 2.5 persentgu ǀoroǀoros !nanǀgaib ǂganǀgaub disa !hūb a ǂhabase !Khaitsâb nē kurib dib !nâ a ǂanǂans khao!gâ. 

“Nēs ge ra ǂâibasen !nangaib ǂganǀgaub sao ra disiǀgamǀa ǁkhâga ǁnāti ǀgui nî hâǀgarasa tsîn sîsenū-aon !nanǀgaib dina kaise ǂkhariro 2 sentkha ǀgapiǀgapis ǀguisa nî hō!âsa,” tib ge Niemanda ge mî. 

ǁNāpab ge !nanǀgaiba ǂnauǁnâs ǂgari-aon !aromas ai gere dîhe soab aib ge Niemanda ge mî, ǁîn ge !gamse nē ǀkhurub mâsib hîa hoa !hūba tsâǀkhāhâba ǂâis !nâ ū tsî ǀgaisasen Erongob ǂgari-aon tsîna nēs xa tsâǀkhāhe hâs xa a hirihiri!nâhesa nē mîǁguiba ūs !nâ. ECBs ge Erongo REDsa ge mā-am îs ǁîs !oabade mās ǂgangauba 10 persentgu ǀkha ǀoroǀoro. Niemandi gere mîsa !oas ge Erongo REDsa ǁnāti ī !ereamxasiba kairan !oagu ūhâ ǂnauǁnâsa ǀgaub ain !nanǀgaiba ra hōba tsîb ge ǁnā ǀgauba 2020ǁî kurib kōse ǁnāti nî ai!gû.

 ǁÎb ge hoa kairan nēti ī !oabade ra !khō!oana ge ǂgan, in ǁîn ǀgūse mâ Erongo REDs bero-i tawa sī tsî ǁkhawa xoamâihe nēti ī !oabasa hōs ǀkha ai!gûs !aroma.  Nē ǀgaub ge ǁkhāti ǁnā khoen hîa ǂkhawusa hōǂgāde ra !khō!oan tsîn !aroma hâ in hā tsî ǁîn !nanǀgaiba ra ǂhākhâi ǀgaiba ǀoroǀorobahe. Niemandi ge ǀams ai gere mîsa !oas ge Erongo REDsa !hūb di sâuǁkhāsib hâ!nâ mâsib tsî mâ sîsenǂuibas nēsa !nanǀgaiba mātares ai ūhâs tsîna, tsî ǁnā-amaga ǁanǂgāsabena mûǂgābas kōse ge hā.    


Eveline de Klerk
2019-08-13 07:33:16 | 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...