• November 29th, 2020

Old Mutuals ge ǂûna Oshana ǀkhariba ge ǀkhaeONGWEDIVAS – Old Mutual Namibias ge ǂoa ge wekheb di Denstaxs ai ǁaupexa N$110 000 maris ǁkhāsiba ūhâ ǂûna Oshana ǀkhariba ge ǀkhae, ǁnāpa xu di 180 omaride nî domdorese. Nē huib Old Mutuals ge māb ge, nē ǂnûiǂgās di ǀhûhâsiga kō!gâs di !âb hîas hoa disihakaǀa ǀkharigu !nâ ǂûn huiba mās ǀkha Covid-19 ǁōs mâsib !nâ a ǁxaxa-ūb di !â.

Oshana ǀkharib ge 12ǁî ǀkharib hîa nē huiba go !khō!oaba, nau !gau hâ ǀgam ǀkharikha tsîn kaise ǀū ǁaeb !nâ ǁîkha huiba nî !khō!oase.
 Nē kurib ǀKhūǁkhâb !nâs ge Old Mutualsa ge mîǁgui ǁîs ra N$5 miljun marisa Covid-19 ǁōs di ǁkhaubas dītsâdi !aroma sîsenūsa tsîs ge N$1 miljunsa nēpa xu ǂûn huiba ǁnān hîa kaise nē mâsib xa tsâǀkhāhe hâna hoa 14 ǀkharigu !nâ nî māse ge ǂnûiǂui. 
Old Mutuals ge nausa ǀnai nē N$1 miljunsa ge !kharu, nēsis kōse ǁama tsî ǀgoraǂui hâ 12 ǀkharigu !nâ ǂûn ǀnai N$1.5 miljuns ai hâse.
 Oshana ǀkharib !nân ge nē ǂûna hoa 11 ǁhûi!nâǂharidi ǁnā ǀkharib di di,  îbe-îbe ǀgaisa ǂhâsib !nâ hâ omaridi khoena nî ǀgoraǂuibahe.
ǁKhaeǁnâs ǁaxasib nēti ī ǂûn dib tawab ge Old Mutuals ǀawas ǀkharib ǁamaxudi danab, Ruben Nikanora ge mî, nē ǂnûiǂgās nî ‘ǀhōsase’ hâǀgarasa ǁnā ǀhûhâsigu hîas ra !oabagu ǀkha. 

“!Ereamxasiba ra ū tsî nauna kō!gâ ǂnûiǂgās ases ge Old Mutualsa ǁaupexa !kharu ge 100 kuriga Namibiaǁîna !oaba hâ tsî nēs ǀkha ǁkhāti nî ai!gû, ǁîs mîmaides nî dīǀoaǀoase, !gâi ǀhōsase !gom ǁaegu !nâs tsîna,” tib ge Nikanora ge mî. 
ǁÎb ge ai!â ge mî, nausab Oshana ǀkhariba kurikorobe ǁnāti ī ǁaun hîa dâu!khūdi ǀkha ra hēna xu ra domdore, xawen nē ǀkharib ǁanǂgāsaben tsîna nau !hūǁîn ǁkhān khami ai!gû ra sîsenosib tsî nau hâ ǁgoauidi hîa ǀgâsiba ra !aromadi xa !khō!namihe hâsa. 
Oshanab ǀkharisi mûǂamaob, Elia Irimarib ge gangans gowaǂuisensa ǁnā ǀkharib ǁanǂgāsaben di ǀons !nâ Old Mutual Namibiasa ge mā.


Nuusita Ashipala
2020-09-15 11:34:12 | 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...