• July 4th, 2020

Ondangwas anikuniǂgās ge Ya Toivob !oa nî ǂgai-unuhe


   ǀAEǁGAMS – !Norasasib !khamao tsî ai!âkam Robben !Nā!nuis ǂgiǂgos !khōsabeb, ǁōǂoa ge Andimba Toivo ya Toivob, ge ǁnāti ī ǂan!gâsa nî māhe Ondangwas anikuniǂgās di ǀons nî ǂgai-unuhe tsî ǁîb !oa ǂgaiǀonhese. 

Nē anikuniǂgās di ǂgai-unuhes ge ǁîb !gôasib !oa ǁîb di !naetsēs hîa 22 Aoǁkhumuǁkhâb dis ai hâs ai ǁnāti ī ǁaxasiba nî ūhâhe. ǂKhoesaob 2014ǁî kurib !nâb ge aoǁguiba ǀnai ge dīhe hâ i ǁnā anikuniǂgāsa nēsi a ǁōǀkhai ǂgiǂgos !norasasib !khamdi !gari-aob Herman Toivo ya Toivob !oa ǂgaiǀonsa. Nēti ī !hoadi ge ǁkhawa ǁîb di ǁōǂoas Gamaǀaeb 2017ǁî kurib khao!gâ ǁkhawa ge ai!gû-ūhe, Kabinets ge nē aoǁguiba a !khō!gâ tsî a mā-ams kōse. 

Anikuniǂgās di mûǂamaos, Namibia Airport ǂNûiǂgās ge ai!gû tsî ǀonsa dawas !aroma hâ ǂgaoǀkhādi ai sîsentsoatsoa tsî ge dītoa. Ondangwa anikuniǂgās ge nēsi Andimba Toivo ya Toivo Anikuniǂgās ti nî ǂansa. “Hoa!nâ-aixase ra īs ge, !ereamsa da !âǀhuru-aona xu ra hōtoas khao!gâ da ge !gûhe nî ǂgaroba ra sao tsî ǂgaoǀkhādi ai ra sîsen, ǀams ai da ǁnā ǀō-aisa ǂgaiǀons ǁaxasib ǀkha ra ǀamǀamse. 

ǂGuin hîa !hū!nāsise tsî !auga!hūga xu nēti ī ǁâudība hā nî ǁhao!nân !aroma kaise nî ǀō-aisa !khais ge ǁîb !nās di mâǂoa hâ !gari-aob, Herman Toivo ya Toivob di ǀons ǀkha nî !gaeǁarehese īsa,” tib ge Namibia Airport ǂNûiǂgās di Aiǂnû-aob, Dr Leake Hangalaba ge mî. 

Kai ǂnīsasib ǀkha koasa ra māsense ǀasa anikuniǂgās hîa 2015ǁî kurib ai ge ǀgapiǀgause a dītoahes ǀkhas ge Namibia Airport ǂNûiǂgāsa !hōde ūkhâi hâse ra ai!gû. 

Nē anikuniǂgās ge ǂûn ǂû!khaib, ǀgamsa āxūn ā!khaib, kurusaxūn ǁamaxū!khaib, !auga!hūsimarin ǂharugub, tsamtsi tsî ǂâuǀoa hâ ǂnû!khaib, auton ǀkhuwi!khaib tsî mātarehe ra auton mā!khaib hâna ūhâ. 
ǀNai a ǂansa mâǂoa hâ !nae!khaixa!nâ sī!nâdi xōǀkhāb ge Ya Toivoba noxopa ge !huis ǁani i South West African People’s Organisations (Swapo) tsî ǁîsa ge ai!gûba Ovamboland People’s Organisations hâra dise. 
Robben !Nā!nuisa xub ge 1984ǁî kurib ai !khōsisa xu a !nora!norahe soab aib ge ǁîba ge mîǁgui, ǁanǂgāsaben mî-am!nâ-e nî ūhâ!nâ Namibiab nî omsa, ǁnāpab hoa!nâ-aixa xoa-aose tsî ǁkhāti !kharaga ministeride ge !khōdana hâ ise. 


Staff Reporter
2019-08-20 08:08:02 | 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...