New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A kanifa ashishe moshiponga shomundilo Ota pula oshiwana shi mu yambidide

A kanifa ashishe moshiponga shomundilo Ota pula oshiwana shi mu yambidide

2022-09-12  Festus Hamalwa

A kanifa ashishe moshiponga shomundilo Ota pula oshiwana shi mu yambidide

Omukainhu weedula 56 ota pula ekwafo moshiwana opo shi mu yambidide eshi a pilwa onduda oyo ya hangika mu na omaliko aye ayeshe meumbo.

Anna Imene omukalimo womomukunda Onandhi moshikandjohoololo Onyaanya, moshitukulwa shaShikoto okwa ti okwa ka nifa omaliko ayeshe konima eshi onduda yoku tu vikila omaliko ya pya po.

Okwa ti oshiponga shomundilo osha ningwa Etine efimbo lokomatango pefimbo kwa li a hangika aye kodoolopa.

Okwa lombwela Kundana ta ti onduda oya xwikwa komutekulu waye eshi kwa li vati ta danene okapalwa.

“Mondadu omo omwa hangika oinima aishe yoshivilohango sho mona wange ta hombola neudo muDesemba. Oinima aishe ei kwa li twa longekida nayo omo ya pila monduda omo,” Imene ta ti.

Okwa weda po ta ti monduda omo omwa pila yoo vali oshimaliwa N$1500 osho kwa li sha nuninwa shi ka hondjife oikutu yo hango yovakulupe.

“Oikutu yange omo ya hangika monduda omo noshoyo neenghaku dange a dishe omo da pila. Onghee onda xupa po ashike noshikutu eshi nda hangika nda djala kolutu,” Imene ta hokolola.

Okwa ti otai indile moshiwana opo shi mu yambidide noidjalomwa, eenghaku noshoyo oshimaliwa nosho tuu omakwafo amwe po. 

Kwau e na e halo lokumuyambidida nakwatafane naye konomola yongodi 0812133144 ile konomola yongodi yakansela wavo 0812803714. 

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-09-12  Festus Hamalwa

Share on social media