New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A taatawa vati meumbo kuvamwaina

A taatawa vati meumbo kuvamwaina

2022-09-09  Festus Hamalwa

A taatawa vati meumbo kuvamwaina

Omukainhu womido 56 okwa hokolola ta ti ota hepekwa kovamwaina vahetatu eshi ve mu tataa meumbo nokukala tave mu denge.

Lea Tonata Kankono omukalimo womomukunda Onamugolo okwa ti okwa kala ta mono oixuna oule weedula nhee eshi a kala nokuningilwa omatilifo kuvamwaina tave mu tataa meumbo olo va fiilwa kovadali vavo va xulifa. 

Okwa lombwela Kundana ta ti oshivike sha dja ko vamwaina ova ponokela eumbo omo ha di ndele tava tameka okuteya eenduda tava ti kutya na dje mo. “Ovakupula oinima yange aishe mepya. Ova kufa mo oilya yange momaanda. Paife kandi na eshi handi li,” Kanghono ta hokolola. “Onda pewa omakwafo oilya neembiya kovadali vounona ovo handi longo ofikola yoshikunino i li mekove letu.” 

Kanghono okwa ti paife oha nangala monduda oyo kwa li a hangika a tunga mekove lavo omo ha longele ofikola yokushinino.

Okwa hokolola ta ti meumbo ina hangika mo pefimbo olo vamwaimwa va ka kupulashi omaliko aye.  “Onda hangika nda ka nwefa eengobe ketale. Umwe womushiinda shange oye a dengela nge okangodi ta ti meumbo omwe uya ovanhu tava teya eenduda va ukifa oinima yange mepya,” ta hokolola.  Kankono okwa ti konima eshi ovadali vavo va fya eumbo ola pewa mumwainamati ashike paife naye okwa xulifa momudo 2018.

“Eshi mumwamememati a xulifa ovakwapata ova kundafana opo eumbo li ninge po lange ashike vamwameme vamwe inava kala va panda eshi nda pewa eumbo,” ta hokolola.   

Kankono okwa ti vamwaina ove na omaumbo avo oku hava di ashike ova kala tava kondjifa opo eumbo li pewe po umwe womutekulu wavo.

Okwa hokolola ta ti okwa teka mokaulu eshi kwa li tave lidenge nondenge yomukainhu tava kondjele oikombo oyo ya fiwa po kovadali vavo.

“Ihandi kofa vali nawa. Kandi na ombili yokomwenyo eshi alushe handi kala nda tumba oshinyenu,” Kankono ta ti.

Okwa yelifa ta ti okwa li okulopotela mwene womukunda kombinga yoshikumungu eshi ashike mwene womukunda wavo vati naye oha kala ta popile vamwaina. “Mwene womukunda alushe oha kala ashike ta ti kutya aame ndi na epuko. 

Mwene womukunda wetu oku na okatongo shaashi mumwameme umwe okahewa kanekulu wamwene womukunda,” ta hokolola. Onghee naashi vati osha eta opo mwene womukunda a kale e li kombinga yavamwaina ovo tave mu tataa meumbo.

Kankono okwa indila ombelewa yelelo laNdonga opo i kale ya ya mo eenyala moshikumungu eshi diva.

Eshi a kwatafana naKundana mwene womukunda Onamugolo Andreas Angula okwa ti Kankolo ova kala nokulidenge navamwaina efimbo lile, tava kondjele omaliko ovadali vavo.

“Oshikumungu eshi osha dja nale. Kankolo ke hole okulongela kumwe navamwaina shaashi okwa hala oye a kufe po eengobe adishe dovadali wavo,” Angula ta ti.

Angula okwa yelifa ta ti okwa li a shivifila ombelewa yoshikandjo shavo kombinga yoshikumungu eshi ashike onghee ngaa Kankolo navamwaina tava twikile okukondjela eumbo nomaliko. 

Angula okwa yelifa ta ti ye ita popile ovamwaina vaKankolo oku mu taata meumbo.

“Kankolo oku na okatongo, okwa li a pewa po eumbo a kale mo nounona ashike oha kala ta patela oikulya meenduda eshi ha kala ta pe ounona vaye ndele vamwe ihava pewa okulya. Onghee naashi osha eta vamwaina opo ve mu taataye ye mo meumbo shaashi ke na elongelokumwe navakwao,” ta hokolola.  fhmalwa@nepc.com.na

Eshi a kwatafana naKundana, Mulongeni Kankolo ou e li omukulu waLea, ye oye umwe ou vati tava tataa Lea meumbo, okwa anya okutya ko sha koshikumungu eshi.

“Ame ohandi popi ashike ngeenge twa hangana atushe novamwameme aveshe opo ve li onghee paife kandi na eshi handi ti ko koshikumungu eshi,” Mulongeni ta hokolola.

Kundana okwa kendabala yoo vali opo a kwatafane novamwaina vakwao vaLea ashike eengodi davo itadi nyamukulwa.  -

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 


2022-09-09  Festus Hamalwa

Share on social media