New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A tota po endiki lokuyambidida ovanhu ve na oulema

A tota po endiki lokuyambidida ovanhu ve na oulema

2023-08-31  Festus Hamalwa

A tota po endiki lokuyambidida ovanhu ve na oulema

ONGWEDIVA - Petrus Nangolo a shivika nawa Makity okwa tota po endiki lokuyambidia ovanhu ve na oulema momukunda Ontana moshikandjohoololo shaKankolo.

Okwa ti ovanhu 400 ve na oulema va dja momikunda da yooloka ohava mono omakwafo okudilila pendiki opo.

Okwa hokolola ta ti omudo keshe ovanhu ve na oulema ohava ningilwa oshitufi shedalo shomukulili hava pewa omaano.

Meenghundafana va ninga Etivali naKundana Nangolo okwa ti okwa tota po endiki eli nelalakano lokuyambidida ovanhu ve na oulema konima eshi a didilika omashongo va taalela.

Okwa ti ovanhu ve na oulema ohava pewa omakwafo ngaashi okutelekelwa oikulya, okukoshelwa oidjalomwa yavo, oikumbafa noshoyo tuu omakwafo a yooloka. Nangolo okwa ti ounona novanyasha ve na oulema ohava pewa eetundi dofikola ngaashi okulesha, okushanga nokuvalula.

“Osha fimana ngeenge hatu yambidida ovanhu ve na oulema. 

Ovanhu ve na oulema ova pumbwa okuulikilwa ohole,” Nangolo ta ti.

Okwa weda po ta ti okwa didilika yoo vali ovanhu ve na oulema va ninga oihakanwa yokuhepekwa momaumbo omanga vamwe kave na sha ovayambididi momaumbo.

“Ohandi kongo omakwafo moshiwana ngaashi outemba opo ndi dule okuyandja kovanhu ve na oulema. Onghee ondi udite etumba okuyambidida ovanhu ve na oulema shaashi ohandi shi ningi nohole nolukeno,” ta ti.

Onghee okwa indila moshiwana kwauu e na ehalo lokuyambidida endiki opo a kwatafane nombelewa yakansela.

Kansela woshikandjohoololo shaKankolo Hansa Nambodi okwa ti endiki e i ola lundulula eenghalanwenyo dovanhu ve na oulema shaashi paife ovanhu vahapu ova mona omauwa.

Onghee kansela okwa pandula Nangolo eshi a longa oshilonga oshipondolifi okutota po endiki.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-08-31  Festus Hamalwa

Share on social media