• July 4th, 2020

ǀAeǁgams ge 20 000 maskerde Shanghaisa xu go !khō!oa


Shanghais, ǁnā haka !ā!khōmaidi, People’s Republiki Chinab dib didi ǀguis tsî ǁkhāti a !gâsa kai!ās ǀAeǁgams ǀkhas, ge 20 000 maskerde Namibiab dana!ās di ǁanǂgāsabena huis nē ǁōsa khoraǂuisensa ǁkhaes !aroma ge ǀkhae. Shanghais ge !khawagas Yangtze !āb dis !nâ ǂnôa tsî 24.3 miljun ǁanǂgāsabena ūhâ. Shanghais ge hoa !hūbaisises ǁîsa marisi aib ais tsî !kharaga ǂâiǀgaugu tsî xūna dīs ǀkha ǂansa !āsa. Ai!â gere ǂoa wekheb Fraitaxs ais ge Chinese !hūb ǂNûǁkhaebas ǀAeǁgams !nâsa 20 000 xa a !nāsa N95 maskerde ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa ge ǀkhae. “Shanghais tsî ǀAeǁgams hâra ge a ǂguro hîa nēti ī sîsenǁares xoa!gaosa Namibiab tsî Chinab hâkha ǁaegu ge tsoatsoara tsî ra ge nē sîsenǁareba ǂōrisase ai!gû-ū hâ 1995ǁî kuriba xu,” tib ge Yang Juni, !nakaǂnôa danab Chinese !Hūǂnûǁkhaebas diba nē ǀkhaeba ǁkhaeǁnâs ǁaxasib tawa gere mî. “Shanghais ge ǀAeǁgams !nâ hâ ǁanǂgāsaben ǂurusiba ra aimâi, Covid-19 ge Namibiab tsîna ǀkhom tamase a napaxa soab ai tsî ǁnās ǀkha ǀgaun mâtis ga !gâsa !āsa a huis din ǀgui-i ase nē ǀkhaeba ge mā,” tib ge !nakaǂnôa danaba gere mî. ǁNāpab ge gangansa Shanghaisa gere mā soab aib ge !nakaǂnôa !ā!khōmai-aob ǀAeǁgams dib, Ian Subasubaniba ge mî, Shanghais hoadi xa a ǂguro !ā hîa huiba ǀAeǁgamsa go māsa. Subasubanib ge ge mî, nē ǀkhaeb a ǁgauǁgau !khaisa ǁnāpa nē ǀgam !hūkha tsî !gōsasse Shanghais tsî ǀAeǁgams hâra ǁaegu hâ !hûǁaresa ǁguiǂgāsens, ǀgaisa ǀhōsagusib tsî !auga!hūsi ǁawosa !gao!gaob disa. ǁîb ge ai!â ge mî, Shanghais ge !gâi ai!gûsa Covid-19 ǀkha a dīsa, koahesa anu aiǁgaus hîas ǀAeǁgamsa ra saosa. Shanghais ge mā ǀkhaeb !khōǂgā hân ge: 3000 N95 kurub â-i maskerdi tsî 17 000 KN maskerdi tsîna. Nēsis kōseb ge Chinese ǂhanuba 10 masindi ǀoms !aroma a ǂhâbasadi, 160 000 xa a !nāsa maskerdi, 20 000 !âisenūxūn tsî noxopa ǀnî hâ ǂhâǂhâsa xūn hîab Namibiaba Covid-19 !aroma ǂhâba hân tsîna. Sao raseb Namibiaba !goaxa-ūbahen hîa ǀgūǁae nî Chinaba xu ǀkhaeb ase ǂgâxa-ūhen ge 165 000 maskerdi, 5 000 ǁkhaubasens saran tsî 7 000 !omǂgādi tsîna.  


Staff Reporter
2020-06-02 09:06:57 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...