• August 11th, 2020

!Aub!ûi!gâdi ge tā ǀhûhâsiga ǀgoras !aroma nî sîsenūhe - Jaggers


 

RUNDUS – !Nakaǂnôa Ministers ǂNamipeb tsî !Aub!ûi!gâs (MET) dis, Bernadette Jaggers ge ge mî, !aub!ûi!gâdi nî ǀhûhâsiga ǀgoras !aroma tā sîsenūhesa nēs ge ǂgiǂgōsi !harib ais tamas ka i o !haoǀgoras ǀkhāgu !nâ, xawes hoarahus di ǁgūbas !aub!ûi!gâdi disa !garo!ā sâuǁkhāsiba omkhâis ai hâsa. “Nēs ge mâ khoe-i hîa nēs xa ra tsâǀkhāhe-i hoa-i xa nî ǁnâu!āhe tis Jaggersa ǁnāpas ge ǂhanusi ǀhui-ams Kapinga Kamwalye !Aub!ûi!gâs !Nans disa, Magqcuiva !garo!ās hîa Mashare ǂGiǂgosi ǁHûi!nâǂharis, Kavangob Aiǂoas !nâ ǂnôas tawa ūhâ i soab ai, ai!â gere ǂoa wekheb ai ge mî.” Nē !Aub!ûi!gâ!nans ge 1800 !nâ ge hâ i Shambyu ǂgaeǂgui-aogu di ǀguib, !oa ge ǂgaiǀonhe. Jaggers ge ǁhao-aona ge mîba, ǁnāpa di !aub!ûi!gâde hâsa komitedi ǁanin ǂkhawab tsî ǁnâusāgudi !nâ ǀgui ra ûi!nâde tsîn nēs xōǀkhā ǀnî ǁanina, ǂgâxa ra marina ǀhûhâsigu omkhâis !aroma sîsenū tama i tsî ǁî-aitsama !khū!khūsens ǀkha a ǁaxana. “METs ge ǀhûhâsigu ǁanina xu tsēkorobe ǂkhîo!nâsib !gaesende ra !khō!oa, komitedi ǁanin !aruǀî ǀhûhâsigu ǁanin xa ǂâi tama hâ tsî aitsama ǁâǁâsens ai ǀgui ra !ammâisensa. Marin tsî !aub!ûi!gâdi a ǀhonkhoe-ai xūn ge ra hîǀhuruhe.” !Nakaǂnôa ministers ge ǁhao-aona ge mîba, ǁîs ministeris ǀgūǁae ǀasa daoǁgaugu !aub!ûi!gâdi marina kō!gâs diga nî sîǂuisa hîa ǁnātimîs ai nî sîsentsoatsoaga î-i nēs !nâ-ū marina ǂhanu tama ǀgaugu !nâ sîsenūsa ǁkhaehe. Jaggers ge nē ǁâudīb tawa METs di mâisana !gâi!gâba gere ǁkhoreba ǀaweǁgui tsî tsoatsoas Kapinga Kamwalye !Aub!ûi!gâs !Nansas !aroma. “Tita ge Kapinga Kamwalye  ǀhûhâsigu, ǀkharisi ǀawemā!nans tsî !hao!nāsi ǂgaeǂguis tsîna gangansa ra mā, nēti ī !amku tsî mâǂoa hâ ǂâis !aub!ûi!gâ!nansa ǂnuwis nē ǀhûhâsiga omkhâis ǁgûbas dis !aroma,” tis ge ge mî. Namibiab ge !kharaga dīǀgauga ge mîǁgui ǀhûhâsiga omkhâi tsî ǀgâsiba ǀoroǀoros ase. ǀGuib nē dīǀgaugu dib ge ǀHûhâsigu ai !gao!gaosa Kurus ǁUiba Mûǂams (CBNRM) proxramma hîa ra mā-amma ǁnāti ī !aub!ûi!gâde !garo!ā ǀhûhâsigu ǀkha ǀhao hâse ǂnuwisa. CBNRM proxrammi ge ǀnîkhamikō !gâi!gâna !garo!ā ǀhûhâsiga ra mā hîa ǁuiba xu hōǂgāsa dī tsî ǁîn omkhâis !aroma nî sîsenūse. Nēti ī ǁguiǂgāsendi ǀhûhâsigu didi ge ge !aroma !gamǂuihe ra !aubǀgurun aiǁgause ǂkhoan tsî ǂnū !nabadi di !gôab ǁkhawa ra ǂharosa ǀhûhâsib ra ǀhuru !âs xa ra !aromahese. 


John Muyamba
2019-10-16 07:33:36 | 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...