New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bayahi bakupa menzi akunwa akenile

Bayahi bakupa menzi akunwa akenile

2020-09-14  Obrien Simasiku

Bayahi bakupa menzi akunwa akenile
Top of a Page

OMUTHIYA – Bayahi ba Choi mwasilalanda sa Kongola, mwasikiliti sa Zambezi bakupa baliofesi kuankufisa kuisa mezi kwateñi, kakuli bahapelezwa kuzamaya misipili yemitelele kuyoka mezi kwaminzi yeli bukaufi. Bayahi babulela kuli taba yeo iswanela kungiwa kuba ya putako, sihulu hakutalimwa butuku bwa Korona. Muuso kwamakalo asilimo se nofile taelo yakuli tutengo twa litolopo ni likiliti, tubone kuli mezi afiwa kwa sicaba mahala mi ane akwalilwe akwalulwe. Bayahi nebaile kwaofesi ya muyemeli wa silalanda kuyo kupa kuli baisezwe mezi, mi nekulumelelanwi kuli kuka hohiwa mezi kwa sikolo kokuna ni siliba.

“Nelu yepile kale mikokolombwa, kono haluzibi kuli tiyeho izwelela kai nihakuna ni butata bwa kakokwani teñi mezi ki abutokwa. Lubilaezwa hape kitaba yakuli masola apompa mezi kiamanyinyani, mi lusaba kuli hana kukwanisa kupompela sicaba kaufela mezi. Kanako yacwale tanka iliñwi yeli kwasikolo haitali bakeñisa bunyinyani bwa masola.” Muyemeli wa silalanda sa Kongola David Muluti naize kalulo yeo isweli kutalimwa mi inzi mwamazoho aliluko la misebezi. ‘Neni isize taba kwamutayi wa tuto mi nekulumelelanwi kuli sicaba sikafumana mezi kwa sikolo. Kacwalo, lulibelezi liluko la misebezi kuli lito eza musebezi, ili kalulo yeni lumela kuli ika talimwa cwanuñu,” neku alabile Muluti.

Muyemeli nabulezi hape kuli butata bwa mezi mwasilalanda kibobutuna, nihakuna ni liliba zeshumi kasilisiñwi zena niku yepiwa ni kuzusuluswa. Naize butata butiswa kililiba zese supezi ni linanga lene litisize kuli mezi aome. “Kacwalo luna ni kuzusulusa liliba zeñwi, kaku ekeza kwa butungi, nikuyolisa mapaipi kakuli liliba zeñwi selinzi lilimo. Kutisa cwale zeketalizoho liyepilwe, zetalu lisweli kuzusuluswa, mi zeñwi zetalu halisika yepiwa kale bakeñisa tibelelo ya masheleñi,” nabulezi.  Mwakweli ya Muyana nekubihilwe kuli masheleñi alikana bolule balobañwi, hala palo ya masheleñi alikana bolule balishumi kabalobañwi ane afilwe mwatasa kuliulula linanga, nikusebeliswa kuiseza sicaba mwasikiliti mezi nasika sebeliswa. Silalanda sa Kongola sona nesi filwe mali akana 
lule.


2020-09-14  Obrien Simasiku

Tags: Oshikoto
Share on social media
Bottom of a page