• July 5th, 2020

‘Buruxana ra ī kai ǀaedī-aos’ ge kaidisidi !nâ hân mûde ge ûiûi


ONGWEDIVAS – ǁAupexan ge 300 khoena ǁîn mûde ǁkhawa ǀoasase sîsenūs !ēsa Oshikuku ǀKharisi ǀAeǁgâub tawa ge māhe. Nēs ge mûn ǀaedī-aos Dr Helena Ndumes xa ǁîs di projeks hîas kurina !goaxa-ūs !naka ge īǁkhā kaihe. Nēs kōses ge Dr Ndumesa 30 000 ǂgī ge hâ i Namibiaǁîna ǁkhawa ge mû kai !kharaga mû!hôade dīs !nâ-ū, !gōsase Namibiab !garo!ā !âgu !nâ. ǀGūǁae ge hâ i mû!hôadi ǁaxasib tawab ge Omusati ǀKharib Direkteri, ǂUrusib !âb dib Alfons Amoomoba nē !hôadi !nansa ge mîba, ǁîn nî !hôadi khao!gâ nē ǀae-aona !amkuse kō!gâsa. “Sida ge !hôadi !gûǁnâs khao!gâ nî ǁawoǁawo, ǂgaoǀkhāsa mû!gâsa ǁîna māsa tsî nēs !nâ-ū !hae ǂurusiba īǁkhā kaisa,” tib ge Amoomaba ge mîǁgui. Senior ǀAe!khōs Mâisab, Samuel Aweb ge Amoomoba ge ǂnûǁkhaeba hâ i tsî nē haisi-amsa ǁhao-aona gere khomai!â. Nē !nans Dr Ndumes dis ge Omusati ǀkhariba ǂguro !nās ase 2013ǁî kurib !nâ sari hâ is khao!gân ge ǀkharib !nâ 1 588  khoena ǁîn di mûǁkhāsiba ge hō-oa. !Hôas !gûǁnâǀgaub ge !nāsase mûsa ǀkhauhesa !khōǂgā hâ, !gōsase kairakhoen !nâ.

Amoomob ra mîsa !oan ge 95-99 persentgu ǀae-aon Omusati ǀkharib din mû tama is !gomsiga ge ūhâ ina !hôahes khao!gâ !gâise mûsa ge sī!nâ. ǂGui khoen ûigu tsîn ge ge ǀkhara, !gōsase kairana ǁîn ǀnî khoe-i huib ose aitsama ǁîn ǁkhâkorobe maridi ǂhanuba xun ra !khō!oade si ūǁnâbasen, mahangu !hanagu !nâ sîsenbasen tsî nē !khaiba xu naupa a sī ǁkhāsa. Justina Kakedes hîa nau ǀae-aon ǀons !nâ gere gangansa gowaǂuis ge ge mî, “ǂGaoba xu hâ gangansa da ge nē ǀaedī-aona ra mā, sida ǁkhawa mû ǁkhās !ēsa !nares !aroma. ǀNî khoen ge kaise !nūseba xu Omusati ǀkharib ǁga ra hā nē !hôasa dīhes !aroma tsî da ge ǀams ai ra ǀnom kaihe. Gangans tsî ǀkhaeba ū!oaba da re hoa ǀaedī-aodu nē !hôadi !nâ a ǁani du hoado,” tis ge Kakedesa ge mî. Iita Simeoni tsîn ge ­ǁîb di gangansa gowaǂui tsî gere mî, Namibiab ǂhanubab kaise ra !gôa!gâsa ǁîb di mâxōǀkhās hîab nē ǀaedī-aon !nâ-ū ra māb !aroma. 


Nuusita Ashipala
2019-10-08 07:56:45 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...