New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eebashu di li peenhele inapa pitikwa da hanaunwa po moTsumeb

Eebashu di li peenhele inapa pitikwa da hanaunwa po moTsumeb

2023-02-09  Festus Hamalwa

Eebashu di li peenhele inapa pitikwa da hanaunwa po moTsumeb

 Muni wodoolopa yaTsumeb okwa hanauna po eebashu nhano shaashi vati kwa li va dengela eebashu davo ponhele inava pitikilwa po kumuni. 

Pefimbo eebashu tadi dengululwa po muni okwa li yoo a ifana ovanambelewa vopolifi opo va tule po elandulafano konima shaashi vati opa li pe na ovanhu vamwe va hala okwaanyena po ponhele opo. 

Edi oda kolekwa kumayola wodoolopa yaTsumeb Mathew Hangula  eshi a hokolola ta ti muni okwa didilika ovakwashiwana vamwe have likufile edu voovene. 

Ta ti keshe omunhu ta hangika e li ponhele ina pewa po ota ka kufwa po kelelo lodoolopa. 

“Oshiwana nashi xulife po okuli kufila edu. 

Ovanhu nava lopotela eembelewa damuni kombinga yeebashu odo da tulwa peenhele inapa pitikwa kumuni,” Hangula ta ti. 

Okwa kumaida ovakalimo womodoolopa yaTsumeb opo va landulae omilandu odo da tulwa po kelelo ngeenge va hala eenhele dedu. 

“Ohatu ka ninga omutumba n o v a k w a s h i w a n a o p o tu kundafane nghee tu na okukandula po omukundu wedu modoolopa,” ta ti. 

Oovene veebashu da dengululwa po otava nyenyeta tava ti ova kala nokuya keembelewa damuni waTsumeb tava pula edu lokudengela eebashu davo ashike ihava pewa enyamukulo. 

fhamalwa@nepc.com.na


2023-02-09  Festus Hamalwa

Share on social media