• January 19th, 2020

Epukiro eetenga nambano mourunga wovinamwinyoOTJOMUISE- Epukiro eetenga nambano mourunga wovinamwinyo mozoresevate zOrukondua  rOmatoororero rwa Maheke.
Orata yOkarukondua kOmatoororero ka Pukiro, Vejamuavi Kanguatjivi matja nao tjaziririre kombongarero yotjiwana  okarukondua kukari nayo Oritjavari mOmauezonjanda pomberoo ye  okutara mourunga wovinamwinyo mokarukondua. Matja oruveze indwi tutenga rwari noresevate ya Mongua kuwo kaakukongorere Otjinene nu nambano rwakamburwa iyoresevate ya Pukiro. Eye kenakutjiwa kutja ongwaye nambano ourunga mEpukiro tjiwahonaparerako kutja oro rikare poruveze orutenga natja epura indi mariyenene okuzirwa iyomarunga oyeni. 

Ombongarero indji wina pupari ovyuru vyoporise ya Maheke okuza komberoo  yoporise yorukondua rwa Maheke kEpako, nu wina otjiwaṋa tjoututa tja Pukiro tjitjakarerepo nawa okuyandja ohange ku Kanguatjivi, yatarere mourunga imbwi nawina koungundipare woporise mokuhina okukongorera oviposa vyourunga mbiyatjivisiwa nawina mokutj ovahakerwa ovengi mourunga wovinamwinyo kavetizirwa momake wouhonapare okuundja ombanguriro yoviposa vyao nu munao owo okuza nokurisuta okukundjira oviposa vyao pendje otjivekawondja komurungu nourunga. 

Tjingetjo otjiwaṋa tjaraisire ongendo yatjo ohunga noungundipare woporise nu tjari noumune wokutja ouṋepo woporise mbuungurira mEpukiro urundururirwe kwarwe naṋi tjimweya ounepo warwe woporise  mawuungura omwano warwe. Posia ihi otji¿a tjitjaisirwe momake, ousemba nomasorero wounane woporise oini kokutja omutjemo imbwi mayiuÞunuvi. Komurungu wa nai omberoo yorata yokarukondua tjandje yatjnagere ounane woporise rukuru okutjema nomaunguriro woporise tjinene tjikweya kourunga wovinamwinyo nokuraisa ondero yokarukondua kutja ounepo woporise nai mbuungurira moakrundwa inga urundururirwe kwarwe. 

Ombongarero indji yakutire kokutja nambano kapena ovinamwinyo maviranda nokuturikwa mukangamwatjirongo tjoresevate indji nokuhina ouhatoi worutu rorwi rwatjo nomatjangero wovinamwinyo mbyatwirikwa motjirongo membo rorutu rorwi. Otjiherengururwa tjimwe tjomatjangero womatwirikiro wovinamwinyo matjisewa norutu indwi ngunda tjarwe ama tjikayenda puno permita yokukarandisa ovinamwinyo. Ndoovazu kapena ouhatoi worutu rorwi imbwi owo mbumauso okuyandjwa iyo muhaamise wovihavero vyorutu rorwi okutja kapena ovinamwinyo maviturikwa motjirongo tjoharivetjo. Ihi matjitjitirwa kokutja ovinamwinyo tjimaviturikwa pekare novandu votjirongo iho mbumavehatoi kutja ovinamwinyo imbyo ovyaingo kumeviturike numaviturikwa moukohoke. 
 


Kae Matundu-Tjiparuro
2019-05-03 11:01:38 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...