• May 24th, 2019
Login / Register

!Khōsabegu ge aorekhoega ra ǂgan îgu ū!oa ǀgoraxuhesaǀAEǁGAMS– Aorekhoeb hîa ge ǁgâsas âb di !gams ǁkharaba ra dīǂuise ǀAeǁgams !khō-oms !nâ hâb, gen au aorekhoega ra ǂgan î gu ū!oa ǁâsas ga !aruǀîs nē soregub !nâ hâ ǂgao tama ti a mîo. Ai!âkam ǁgau!nâ-aob Rachimo !Haradoeb, 48 kurixab ge ge mî, ǁîb ga ǁnā tsē ǁîb ǁâsas di mîǁguib nē soreguba xus ra ǂoaba ū!oa hâ, ob ga nētsē !khō-omǂgâ tama hâsa.

!Haradoeb hîa a Khorixas di ǁanǂgāsabeb ge ǁgau!nâ-aoseb !khawagas ǁga sîhe hâ ǁaeb !nâ ǁîb ǁâsasa 1998ǁî kurib ai ge !gam tsîb ge 2006ǁî kurib !nâ 35 kurigu !khō-oms ǁkharaba ge ǁgui-aihe. !Haradoeb ge gowa-aon di ǀgui ge iba hîa ǂGuro Taras !hūb dis, Monica Geingos di projekdi ǀguis, hîa ǂkhawadība ǀariǂuis ai a !ammâisas di ǁaxasib tawa Windhoek Private Skoli tawa gere gowaba. !Haradoeb ge ǁkhā ǁaxasib tawa ǁîb di khao!hūba mā tsî gere mî, ǁîb ge soreb gere tarekhoede ǁîb ra ǂâise gere ûi-ū tsî ǂguide ǀgui ǁaeb ai gere soresa., xaweb ge nē !gams ǁhōb hîa nētsē nēb hâpa ge hā-ūbib khao!gâ a !hausensa tsî ǁnā-amaga aorekhoega ra mîbasa, îgu ǀgoraxuhesa ū!oa tsî ais ǁga ûi. ǁîb ge tsūdīb âb !aroma kai ǀûbaba gere ǂgan. !Haradoeb ge Universitaits Namibiab dis tawa 2015ǁî kurib !nâ ǁîb di ǁgau!nâs Xrata ge !khō!oa tsî nēsi a ǀhawe ǁîb di Meesters Xrati ǀkha ǁkhā Unams tawa. ǁÎb ge nē kurib !nâ sertifikati tsîna !ā!nāsi ǂgaeǂguis !nâ ge dītoa. Komisares Xenerali, Raphael Hamunyelab ge ge īǁkhā kaiba îb ǁîb di ǁkhāǁkhāsensa sîsenǂui tsîb ge !khō-oms tawa Namcols di Xrat 10 tsî Xrat 12 hâra ra ǁgau!nâ.  !Haradoeb ge ai!â ra mî, ǁîb Namcolsa xub ra !khō!oa mātares ǀkha ǁîb di 11 ǀgôana ra kō!gâsa. ǀNî !khōsabeb, Collin Swartbooib tsîn ge ǁîb ǀkhāba xu khoena ǀawemā tsî gere mî, tā mā-am ǁaib nî gaoǂam tsi tsî egats !hausens ǀkha nî ǂnûba xūna nî dī kai tsisa. Swartbooib ge 2003ǁî kurib !nâ, ā!khai-i tawa, hâ ge ǁnâusāgu-i khao!gâ khoeba ge !khā!ân tsî nēsi 25 kurigu !khō-oms ǁkharaba ra sîsenǂui. “ǁAib nî dan tsis kara, o huiba !haese ôa î tā !hausens ǀkha !gau,” tib ge gere !khâikhom.
 


Selma Ikela
2018-11-20 10:17:11 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...