New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kombisa zomuhoka kuna hara evango lyewa

Kombisa zomuhoka kuna hara evango lyewa

2022-02-17  Loide Jason

Kombisa zomuhoka kuna hara evango lyewa

Egano eli lyakarapo lyokutura asi vahepa kukara nevango lyokugava muhoka moDordabis, ngesi kuna kara asi kuna kugava muhoka ogu kovantu wokusika ko 90, omu muna hamene nonsigwe ntani vanona woruhepo, ngesi kuna kuhundira vaSamaritani wonkenda omu navanatungirapo nzugo zongwa vatunde nye kuruganena medi lyositji. 

Roswithe Aries katente asi eyi yamnuninkisa awizepo negano lyokutulisapo evango eli lyokutereka muhoka mo 2009, morwa vantu ava vana kara nokambumburu aka ko HIV unene kovanona ntani vadinkantu, ntani kugwana mazimo nounona nona momukunda gwina. ‘’ 

Ame kuna kuhundira vaSamaritani wonkenda omu navatuvatera kututungirapo nzugo zongwa zekuma morwa ngesi ose kuna kuruganena mevango tupu lyoporuzera medi lyositji, mukaro kapi guna wapa omu tuna kunana noudigu mokusikisamo sirugana setu. ‘’

Projeka ezi kuna kara zomulyo unene, monkarapamwe zetu omu yina kumoneka asi sinzi sovanona vadinkantu kuna kuvagwana nokambumburu aka ko HIV, ntani kugwana mazimo nounona nona, nonsigwe novanona woruhepa kuna kuzeruka. Simpe yimwe eyi ana kumona nampili ngomu vatjangesa 90 vantu, simpe kuna kara asi kuvhura simpe vatjangese vantu wovanzi morwa sinzi sawo kuna kuyaponga vagwane nondja. 

Ose kuvapa nepu vana wiza, kukwama tupu asi nondja musinke tuna kara nado mezuva plyo. Kuna kara asi odo yido nondja ava gwana mezuva, morwa sinzi sawo kutunda komambo goruhepo naga vana kuvaninkiliramo. 

Awo kuwiza vayagwane muhoka morwa yiko vana kumona asi kuna kuparuka nawa. 

Arie kagwedereko asi evango lyawo eli kugava muhoka gomuwa kukwama moomu ana hara muntu, nye kapi kadivarere mulyo gwarongo, nomulyo gokutanta asi kuvhura kugusapo ruhepo nonzara.  

‘’Ose kapisi kuvapa nondja kwelike, nye simpe kugava erongo kovantu mulyo goukanguki,ntani kuvatera varongwa kuninke yokuhamena kerongo lyawo,’’ yimo ana kutanta. 

Egano eli lyokuturapo evango lyokutereka muhoka kuna kara asi lyokuvatera nonsigwe novanona woruhepo monkarapamwe. 

Vanona vahepa kukulira movakondi vawo, ntani vahepa kukara vana hafa nkenye apa, eharo, kuvapa magano ntani nokuzuvhako. 

Komunona akure moomu gawapera kukura munona, nondunge donongwa ntani etekuro lyewa unene, yimo ngoso ana kutanta. Dordabis evango lyakara momukunda gwaVenduka goponze zodoropa konyara no kilo 94 kutunda mositata. 

-ljason@nepc.com.na


2022-02-17  Loide Jason

Share on social media