New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Kukwalula bupoti kutisa sepo

Kukwalula bupoti kutisa sepo

2020-08-31  Albertina Nakale

Kukwalula bupoti kutisa sepo

WINDOKO – Naha Namibia itukiselize kukwalula miseto kuli bapoti bakale kutaha, mi silelezo ilukisizwe kuamuhela bapoti kukala kamuso. Kukwalulwa kikalulo ya mulelo wakuzusulusa bupoti ili one uswanelwa kutalelezwa mwakweli ya Sikulu silimo se. Likwambuyu wa bupoti Pohamba Shifeta nazibahalize viki yefelile kuli milao ye minca yezamaisa mulelo wabupoti mwalifasi loote nozibahalizwe ki Mueteleli Hage Geingob mwakweli ya Mbuwana. Milao yezamaisa kukena mwanaha ibulela kuli kukena mwanaha kuka lumelelwa feela kakusebelisa libala la lifulai la Hosea Kutako.

 Bapoti kaufela bana ni kutahisa linepo zene ngilwe mwalihola ze 72, zebonisa kuli habana kakokwani ka Korona. Bapoti baka tokwiwa kuina mwasibaka samafitelo apili kamazazi asupile, ili sesi ñolisizwe ni liluko la makete ni katengo kaka bona za bupoti. Shifeta naize mulelo ki kuzusulusa bupoti ni kamuhelo ili zeli zabutokwa, kakubona kuli milao yezamaisa makete mwa twaniso ya butuku bwa Covid-19 ya latelelwa. “Wo ki mulao omunde mi milelo ye iezizwe kuli ilutuse kubona kuli bapoti kuzwelela kwanda naha basakona kupotela naha Namibia, kusina kubeya makete abona mwakozi,” nabulezi.

Litaelo neli ezizwe kaswalisano ni tuso ye tuna mi ise inyatezwi ki maluko abupoti, makete, litaba zamabasi, kukena mwanaha ni silelezo ni buiketo. Shifeta ubulela kuli mulelo ili otalima bapoti babatela kuitabisa ukana utalimwa sinca viki ni viki, nikucincwa haiba inge kutokwahala. Natolokile kuli bapoti kaufela baka tokwiwa kulatelela milao yezamaisa nako yaputako hala kulwanisa Covid-19. Naize milao kaufela ilukisizwe ki katengo kaka bona za bupoti. “Miyaho kaufela ni tutengo totu bona zabupoti pili basika amuhela kale bapoti bana nikufumana liñolo la makete leli yelela ni milao kaufela ya kuzusulusa bupoti,” nabulezi.
Natalusize kuli bupoti buziyelizwe hahulu ki butuku bwa Covid-19, mi bane bapilela fateñi ibe lihotela, libaka zapabalelo ya lifolofolo, baba bona zabupoti, baba kalimisa limotikala, baba sindeketa bapoti, bazumi ni libaka zakuitabiseza kaufela baziyelizwe. “Nihaike kuezizwe katata kutusa bupoti mwanaha mwanako ya putako ya naha kanako ya  butuku bwa  Covid-19, kupila ni kuhula kwa bupoti kuitingile hahulu kwa mayemo aluna akukona kuhapa bapoti kuzwelela kwanda naha,” nekutalusize Shifeta.


2020-08-31  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media