• September 17th, 2019
Login / Register

Lipatisiso hala lifu la Mutonga lizamaya hande – Simasiku


KATIMA MULILO – Lipatisiso hala lifu la Lemmy Mutonga yana kunupilwe kwamunzi wahae kwa Naziabo, mwasilalanda sa Nankuntwe mwasikiliti sa Zambezi lizamaya hande. Muongaongi walitaba zabubangoki mwasikiliti sa Zambezi, Mubakweli Kuyomuhulu wasipokola mwasikiliti Evans Simasiku nabulelezi mubihi yoo kasamulaho akubuziwa. Nihakuna nimabulatwi akuli lipatisiso halizamayi hande nikuli hala zeñwi sibaka sakezahalelo nesisinyizwe, nikuli tobolo yene sebelisizwe mwakezo nesikafumanwa, Simasiku nalatuzi likakalezo zeo. 

“Lipatisiso lizamaya hande. Nelusweli litobolo zetalu, kungelela cwalo nisifefe sene sisebelisizwe mwakezo yabubulai. Nto feela yesatondahala kimushengo, kakuli yanyazwa nasikalubulelela kuli nauisize kai, kono utalimana nimulatu wakubata kupata bupaki,” nekubulezi Simasiku. Simasiku hape nanyazize balubasi lwa nyandi kuli babata kuisilinga nilipatisiso zamapokola. “Nibata kukupa balubasi lwanyandi kuli basike baisilinga nilipatisiso zezwelapili. Baambolanga nibalubasi lwa babanyazwa, ili hape beli lipaki zamuuso, taba yeo ikona kulusitatalisa mwalipatisiso zaluna kakuli lubatokwa kuli bafe bupaki,” nabulezi.


Aron Mushaukwa
2019-07-08 10:00:43 2 months ago

1 Comments

  1. User
    Sinvula Sabuta

    Transparency, fairness, honesty, and timebound solutions in resolving disputes regarding land should be put in place and be referred to in the eventuality. Secondly, the registration of land under the names of the rightful owners must be completed by the traditional authorities before being finally certified by the Land's ministry.