New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Munasure gomarutu gavali kavamukwaterere kononkondo mokumulika uta

Munasure gomarutu gavali kavamukwaterere kononkondo mokumulika uta

2019-07-11  Obrien Simasiku

Munasure gomarutu gavali kavamukwaterere kononkondo mokumulika uta

Omuthiya - Mukadona gonomvhura 21 munasure gomarutu gavali momandaha ganapuko kavamukwaterere kononkondo mukamukundagona gaOnethindi gwakara momukundahorowero gwaOshikoto. Age kuna kuzuvhika asi musingi gotaxi kamukwaterere kononkondo ogu kavagendere nendi. 

Munasure ogu gomontambo ndunge zomurongo nambali posure zaEmanya senior secondary school, age kazire ngurangura kosipangero saNandjokwe sepangero omu kazire koune wendi komeho munataxi ogu amuhomokere. Munyandi ogu kakere monzira zokuza ketengwireko makura karuganesere nzira zaOnathindi omu kagazarere asi ngano nakagwana nye ugendero poOnyaanya. Nye musingi nye gotaxi apa kavasikire pevango olyo age yipo nye kanyokere kusikameka kumwe nokupitakana sitanda dogoro yiyo nye kakasikamekere mositji nokulika mukadona ogu uta yimo ngoso ana kutanta mukurona govaporosi moruha romakonakono komisara gona Naomi Katjiua. 

Katjiua ogu katente asi mugazarerwa simpe kuna kara gahana divikwa, kadimisire ehauto kumwe nye nokukara panyama nomukadona ogu. Mugazarerwa yipo nye kadukire kumwe nokupitura ndjato zomukadona nofunguna zendi. Dogoro ngesi simpe kapi ana divikwa age kasingire ehauto lyosinauhenga nomora zehauto kuna kara N333-921 SH, yimo ngoso ana kutanda Katjiua, nokugwedako asi mugazarerwa kuna kara nye nomaupondo ngwendi kukwatera kononkondo, widi, matjiliso ntani kulika muntu uta. 

Sayitunga zaNew Era kugeve mbudi sivike sina puko asi musingi taxi kavamukwete morwa kuna kumugazarera kuhenesa, kutuka, kuvaka kovarondi vendi unene wovakadi. Munyandi gumwe kuna kara mukadi gonomvhura 28, ogu karondere taxi kutunda koOmwandi gwaKamanya positasi somaholi aze koOndangwa koOnunho makura musingi ogo yiyo kasininikire mukadi ogo vakare kumwe panyama. Simpe mosihorokwa simwe vaporosi kava kere nosirapotwa omu munonagona kadona kavamukwaterere kononkondo poOmena moOshikoto. Ehudi eli kalihorokere moune omu munona gonomvhura murongo kakere monzira zokuza kembo kumwe novamati gona vavali poyiha yo 09h30 apa nye kavakavatengwidire kosure morwa kavahulililire. ‘’ Opo nye kavakere monzira zeezi ava gendi nkenyapa, kavaligwene nomugara ogu kavasikwire monyima nositji. Makura vamati kayivatompokere mokuduka, nye mugara ogo yiyo nye kakwete mukadona kumwe nokumutwara mepya kalikere pepi kumwe nokukara nendi panyama pomusininiko, yimo ngoso yina kutanta yitundwamo yovaporosi. Mugazarerwa kuna mudimburura asi yige Natanael Simon, gonomvhura 24, ogu ana kara ngesi asi kavamukwete. Age murugani gemembo pomukunda googo. Ekonona kono lyovaporosi kuna kutwima. 


2019-07-11  Obrien Simasiku

Tags: Oshikoto
Share on social media