New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Muopeli ufetuha mulwaneli waliswanelo za sicaba

Muopeli ufetuha mulwaneli waliswanelo za sicaba

2020-09-21  Strauss Lunyangwe

Muopeli ufetuha mulwaneli waliswanelo za sicaba

WINDOKO – Daniel Matengu ili ya zibahala hahulu kalibizo la Coolstyle mwalitaba za buopeli, ukaba muipapati ya ikemezi mwaliketisa zetaha za likiliti ni milonganyana mwakweli ya Njimwana unumwaha.
Muopeli yana fetuhile mulwaneli waliswanelo za sicaba ubata kuzamaisa silalanda sa Katima ya Tolopo, mi nakeni mwa katengo ka Affirmative Repositioning (AR) kasilimo sa 2014. Nakalile kutabela litaba za lipolitiki ñohola hane basweli kubabazela Dr Panduleni Itula. “Neni bupile mutayi wa AR kaketelelo ya Dr Job Amupanda, ni kamaiso kaufela ya AR mwa Windoko ni Walvis Bay. 

“Nibile siezwa ki kamaiso ya cwale mwabupilo bwaka kaufela, mi babañwi babañata basweli kutalimana ni mañiba aswana mwabupilo bwa bona. Mutu yana ni pilutelele una ni kuyema ni kukena mwa kamaiso ni kucinca ze pangahala mwahali,” natolokile. Nabulelezi mubihi yoo kuli musebezi wahae wa lipina usa zwelapili, kono kakuba mulwaneli wa sicaba, kakuhasanya mañusa akozo, lilato, kutwano ni tundamo. 
Mwalipina zeñwi nisweli kuhasanya linzwi la Mulimu ka lipina za silumeli, nipatehile kueza lipina zamatapa hamohocwalo ni zamaswaniso. Kutisa cwale nizwisize matapa amalalu, lipina zeñwi nelizwile kwa makalo abu opeli bwaka. Kakuba ticele mwa Windoko, usweli kuituta za buyemeli kuli akone kuyemela babotana mwahala sicaba. 

Nabulezi hape kuli katengo ka AR kakeni mwasikiliti sa Zambezi hakutaha kwa limembala, balateleli ni baba utwela butuku. “Nibata kuba muyemeli mwasilalanda sa Katima ya Tolopo, kono kakuba muyemeli ya ikemezi nikusaba mwatasa AR. 
Nimuipapati ya ikemezi katuso ya AR ni baketi baba ikemezi ni limembala za likopano zeñwi, babalumela kuli nitatululo mwatolopo ya luna kanako ya cwale,” naekelize. Coolstyle ulumela kuli kamaiso ya sikiliti sa Zambezi ipalezwi, kakuli habana milelo ya kusebeza katata, mi bapatehile feela kuhola masheleñi ni kuifumisa.
Haka ketiwa usepisa kuli uka fetula tolopo ya Katima Mulilo kuba makopanelo amatuna alitaba za lipisinisi, kaku kopanya Zambia, Botswana, Zimbabwe ni Angola mwakufundota ni zeñwi cwalo.


2020-09-21  Strauss Lunyangwe

Tags: Khomas
Share on social media