• July 15th, 2020

Muuso usinganyeka kukwalula miseto


WINDOKO – Mueteleli wa naha Hage Geingob, nazibahalize viki yefelile kuli muuso unze usinganyeka hala nzila sakata yakukwalula miseto kuli sicaba sikale kuba mwalieto. 

Kanako yacwale naha Namibia ilumelela feela libyana kufita. Kalulo yeo itaha kasamulaho katengo kaka bona zabupotu ili kaka zibahala ka Hospitality Association of Namibia (HAN) nekaize nihaike naha Namibia nelumbilwe kakukwalula bupoti mwanaha, kabata kubona nzila sakata yakukwalula bupoti bwa kwanda naha. Naha Namibia netahisize likalulo zene ili zeyelela ni mihato yasilelezo mwakunolofaza milao yezamaisa kukwalwa kwanaha.

Namibia Labubeli nekeni mwakalulo ya bulalu moku iputezi pukelezo yelikani, mi kalulo yamafelelezo ili ya bune ilibelezwi kutateka la 30 Mbuwana.

 “Kalulo yeo ikatisa mayemo amanca abupilo mi ikaba teñi kuisa mafelo anako yaputako yanaha kapa kufita. Tibelelo yakukwalula miseto ikaswana yatisa bufokoli bobutuna mi bupilo ni lipisinisi halina ni kukwalulwa, ki kalulo yetokwa kutalimwa katokomelo,” Geingob nabulezi.  Kono Geingob kanako yakufa manzwi ahae kwa naha mwandu ya milao naize bayahi banaha bana ni musebezi mwakutusa muuso kutahisa makete sakata. Nafile mamela kuli haiba milao yacwale inge inolofazwa kapili, naha ikaswana yatalimana nikuambalakana kokutuna 
kwakakokwani.

“Batu baluna babapila mwalibaka zanaikahela basundiwa hahulu kubuluka milao mi bamwabutata kupila kusina lipisinisi. Milao yeo yebeilwe netahisizwe kuli kuambalakana kwa kakokwani kufukuzwe, ni kuli muuso ufumane nako yakukonkiseza libaka zamakete kuli likone kulwanisa butuku,” Geingob nabulezi. Namibia ise swalezi batu ba 29 kakokwani ka Korona, mi ba 16 sebafolile mi ba 13 basakula. Hakuna mafu abihilwe mwanaha kutisa cwale. 
Kuambalakana kwa butuku nekukutezi fafasi mwamazazi amashumi amane ka aketalizoho, kufitela kunanuha kone kukalile la 20 Kandao. “Lusweli kutibela kakokwani mwa Namibia kutisa cwale,” Geingob nabulezi. Mueteleli wa naha nalumbile babeleki ba makete, ni mapokola mwa kufitela kwapili mwakulwanisa Korona. 


Albertina Nakale
2020-06-08 09:14:13 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...