• December 2nd, 2020

Namdebs ge supu ǂganǀgauba ūhâ omde sîsenaona ra omba


   ǀAEǁGAMS – ǀNoreǀuidi gaos, Namdebs hîa 50 persentga Namibiab ǂhanub xa tsî nau 50 persentga De Beers xa a ǀhonkhoe-aihes ge !nae!khaixa!nâ ǁnâuguxoaǁguib hîa !nona kuriga nî !khōǂgāba Namibiab Maindi Sîsenaon ǂNûǁkhaeba!nans (MUN) ǀkha ge xoa!gao. Nē ǁnâuguxoaǁguib ge ǀasa !ēde hoa ǀkhākha nî !khōǂkhāba tsî hoa!nâ-aixase !Garibamsa !ās ase ǀomkhâi kais !nâ. !Nae!khaixa!nâ ǁnâugus hîa ge Namdebs Sîsenǂuira Danab Riaan Burgeri tsî MUNs di aiǂnû-aob !Garibams ǁnâub dib, Shavuka Mbidhib hâkha xa ai!â gere ǂoa Fraitaxtsēs ai xoa!gaoheb ge, īǁkhāsiga ra mā in Namdebs sîsenaona omna !Garibams !nâ, ǂnâuǁnâsa ǂganǀgaugu ai ǁamabasen ǁkhā,. ǁKhātis ge nē ǁnâuguxoaǁguis hîa ǁnātimîs ai go ǀnai a sîsenxasa, ǁnā sîsenaon hîa !Garibams !auga hâ !ādi !nâ omna ra ǁama ǂgaon tsîna marisiǂkhâ!nâsa Namdebsa xu nî !khō!oas īǁkhāsib tsîna !khōǂgā hâ. Nē ǁnâuguxoaǁguib ge 2022ǁî kurib kōse nî !khoe. Namdebs nî ǀhaob ai nē ǂâibasens ǂguro !nās omǀhonkhoen dis !aroma māǂui maris ge N$100 miljuns xa !nāsase ra ǀnōhe. “Nē ǁnâuguxoaǁguib hîa hoa ǀkhākha di dansa ra ǁgaus ge, sida ūhâ !ereamxasib ǂhanub di !hū!nāsi omkhâisens ǁgūbade ǂkhâ!nâs tsî !gōsase sida ǁguiǂgāsens !Garibams !ās di sâuǁkhāsib omkhâisensa ǁkhā kais tsîna,” tib ge Burgera ge mî. “ǁKhā soab ai ta ge ǂan!gâsa ra mā ǂgao sida ǂnûiǂgās !nâ ǁguiri hâ khoen tsî !âǀhuru-aon tsîna ǁîn goro ǀhuru ǂkhâ!nâs !âs !aroma, nēs go a īǁkhā kai ǂkhîǂkhîsa ǁnâugusa sī!nâsa hoa ǀkhākha !aroma amaga. Nē !âb aib ge Mbidhiba MUNsa ra ǂnûǁkhaebase ge mî “sida ge MUNs ǀkhāba xu nî ai!gû !garise sîsensa in sida ǁanina ǁîn ûiǀgauga !gâi!gâi!nâ tsî sī!nâhesa ǂganǀgauga ūhâ omna ǁamabasen ǁkhā.” Ai!âb ge Mbidhiba ge mî, MUNs di sîsenxasib nēpa ǀam tamasa tsîn ǁîna ai!â nî ǁawoǁawosa, !ēde sîsenga ǂnuwis !aroma ôasa tsî ­în sîsenǁareba hoa !âǀhuru-aon tsî ǁguiri-aon ǀkha nî ūhâsa Namibiab sâuǁkhāsiba omkhâis di !âse. 


Staff Reporter
2019-07-30 09:03:42 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...