• September 28th, 2020

Namibiakhomahe


ǂNŪǂGOAES – ǁKharas ǀKharisi Mūǂamaos Lucia Bassons ge ra mî, în Namibiab !hūǁîna ­în !hao!nāsi ǁnaetiga !khōǀgara ǁnāb a hoarahus ǀgau sadu ûiǀgaugu di !gao!gaose amaga tsîs nēsa !hao!nāsi sara-anab ǀkha ǀam tamasa. ǁNāpas ge ǂNūǂgoaes ǀKharisi ǂUrusib ǁKhāǁkhākhâis Senters di !hao!nāsi ­naetiga tsēdīs ǁâudīb tawa ǂoago Donertaxtsēs ai dana gowaǀîsa gere mâ soab ais ge Bassonsa, ǂhâǂhâsasib sa !hao!nāsi ǁnaetiga !khōǀgara tsî ûiǂuis disa ǀgomǀgom!gao ts ge mî, ǀhûhâsigu ǀnai !hao!nāsi-i ose ûis xa ga ǀnarema hâsa, ǁnā-amaga da !hao!nāsi ǁnaetin, ū!oasa tanisenǀgaugu tsî gowab âtsa nî !ûi!gâ tsî sîsenūsa, gowab ­khāti a kai !â sats a taris diba amaga. ­ǁÎs ge ǀgaisase ǁîs di ǂâiǂhansensa gowab mâti ǂgui ǂkhamkhoen xa ra !haraxūhe tsî sîsenūhe ǂgao tama is ǂnamipe gere gowaǂuisen ǁîn !nāsase !augaba xu hâ ǁnaetina ra sao!gon tsî ­în !hao!nāsi ǁnaetiga ǁâudīn ǁaegu ai ǀgui ra sîsenūsa. “ǂGom!gâ ta g era sara-anab guib tit age a Nama tamas kai o a Herero ti mî tamasa, xawets satsa ama ǂnīsasib kha ǁnā !hao!nāsi sarana ǂgaeǂgā hâsa,” tis ge gere mî. ǁNāpas ge gowagu di sîsenūhes ǂnamipe ge 2010ǁî kurib !nâ dīhe hâ i !gôakhâiga gere ǀgoragu soab ais ge Bassonsa ge mî, ǁîb hoan xa !nāsase nē kharib ǁanǂgāsaben xa ra sîsenūhe gowab a Afrikaans !khaisa, gamǁîse Oshiwambo gowagu xa ra saohese tsî Khoekhoegowaba !nona­î !khais ai, ǁnāpan ge 23 persentgu ǁanǂgāsaben ǀguina ǁîn Khoekhoegowaba ǁgûsigowase ra sîsenū ti a mîse. 

“Xū-i ge !khai-i ai ǂhanu tamase ra !gû Namakhoeda ǁaegu. Nē !gôagu ra ­gausa !oada ge ǀkharib di ǂhunuma ǁanǂgāsabeda ǂhâbasa ǂan!gâsa sada ǁgûsigowaba mā tama hâ tsî Afrikaans gowaba ra aimâi, xuige a da ǀû tsî sada ǂnīsasiba ǂoaxa-ū tsî gowab âda ǁîb !oaǂui hâ !haros ai oahā-ū,” tis ge gere ǁgâiǂuisen. ǀAms ais ge ǁnā studentna gere ǂgaoǂgao!nâ ǀgaisase ǁîn di ǁkhā­ǁkhāsens ai ǂâisa ǂnûi tsî ǁgûn tsî ǂhanuba !amku !nurigu ǀkha gangansa māsa. 
 


Matheus Hamutenya
2018-09-18 10:29:09 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...