New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Olwoodi la tukuka pokati kovaNamibia nOvaAngola kOshikango

Olwoodi la tukuka pokati kovaNamibia nOvaAngola kOshikango

2022-07-19  Festus Hamalwa

Olwoodi la tukuka pokati kovaNamibia nOvaAngola kOshikango

Ovanamibia novambelewa vopolifi va ninga oihakanwa yokudengwa kovakwashiwana vaAngola, vati hava ponokelwa ngeenge va ya moAngola.

Ovaangola hava landifa omahooli kOshikango ohava kala ve na eembele nomakatana va hala okudenga ovapolifi vaNamibia ngeenge ve li moilonga.

Vati Ovaangola ngeenge tava lombwelwa kopolifi yaNamibia opo va xulife po okulandifa omahooli oo inaa ufwa ohava kala va hala okulwifa opolifi, nohava kala yoo va hala okudenga ovaNamibia ovo hava ka nwefa omahooli moAngola.

Edi oda kolekwa komupopiliko wopolifi mOhangwena sergeant Andreas Nghiyolwa eshi a hokolola ta ti opolifi yaNamibia oya talela eshongo linene eshi hai kala tai lwifwa kOvaangola.

“Ovapolifi vamwe ihava di mo vali meetuwa davo ngeenge ve li moilonga shaashi ohava kala va tila okuponokelwa kOvaangola neembele,” Nghiyolwa ta ti.

Okwa ti paife eshi Ovaangola eshi va mona kutya opolifi ina i hala va landife omahooli navo ove li unganeka opo va kale tava denge ovaNamibia hava nwefa omahooli moshilongo shavo.

Nghiyolwa okwa ti mexuliloshivike eetuwa mbali dovaNamibia oda dengwa nomamanya mOvaangola eshi kwa li ovaNamibia va ka mwefa.

Okwa hokolola ta ti opolifi yaAngola oya kwatwa po Ovaangola ovo va denga eetuwa dovaNamibia konima eshi ovakwashiwana vaAngola vamwe va lopotela opolifi yavo diva.

Nghiyolwa okwa ti opolifi yaAngola oya shangela omukanda koshitaashi shopolifi yaNamibia tai pula ovakwashiwana vaNamibia va longelwa omunyonena opo vaye ka patule oishibofa moAngola.

Okwa ti elalakano opo ovafekelwa va dule okupangulwa.

Okwa ti opolifi yaAngola otai pula yoo vali kukeshe omuNamibia a longelwa omunyonena kOvaangola opo a kale a kwatafana noshitaashi shopolifi pOshikango.

Nghiyolwa okwa kunghilila ovaNamibia opo va xulife po oku ka nwefa omahooli moAngola shaashi eshi osha nyika oshiponga ngeenge ova ponokelwa kovakwashiwana vaAngola.

Kundana okwa kendambala okukwatafana nombelewa yomukalileposhilongo waAngola mOshakati ashike ongodi yaye itai nyamukulwa.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-07-19  Festus Hamalwa

Share on social media