Shoka sha longwa kaapolisi otashi sitha ohoni

Home Eenguhudana Shoka sha longwa kaapolisi otashi sitha ohoni
Shoka sha longwa kaapolisi otashi sitha ohoni

Kakukutu komatanga gopolisi yaNamibia Sebastian Ndeitunga okwa holola ongeyo, sho aapolisi yaali ya longitha iilonga yawo, okulonga iilonga yiimbuluma.

Omunilonga gwetanga lyopolisi yaNamibia oku li konima yekumba sho a li a kutha aalandithi yomomapandaanda omakaya goYes, ngoka inaaga pitikwa moshilongo.

“Oshiningwanima sha longwa kaapolisi otashi sithohoni, no inashi pitikwa mekotampango lyaNamibia,” ta popi ngaaka.

Ndeitunga okwa li a popi ngaaka, moonkundathana noshifokundaneki shika ongula yOmaandaha.

“Ompangu otayi kalonga iilonga yawo, noku kwashilipaleka kutya uuyuki owa gwanithwa po moshiningwanima shika,” ta popi ngaaka.

Ta ti, itaku kathigwa nando emanya lya londwa ke kwawo.

“Otandi pandula natango aapolisi mboka kwa li yalongo nuundhiginini okumanga aanilonga pamwe nayo, mboka yalongo iilonga inaayi uka,” ta pandula ngaaka.

Ndeitunga ta nyenyeta kutya, aapolisi kayena okulonga oku indhopa muulingilingi oshowo miimbuluma, otaya sitha oshilongo ohoni.

“Aapolisi oyena okukala taya longo pauyuuki nomo shili, okugwanitha po iilonga yawo,” ta nyenyeta ngaaka. 

Ta ti, okwa popi ngaaka nonando aalumentu mboka, sigo ompaka aafekelwa natango.

 

Sha ikolela kepeko lyopolisi lyiininingwanima yomehuulilo shiwike, oshiningwanima shoka osha holoka mOshakati moshitopolwa shaShana mehuulilo shiwike.

Otaku hokololwa kutya omupolisi gumwe opamwe nomuniilonga pamwe naye okwa li ya ningi oshikonga sho paumwene miineya, etaya kwata Aangola taya landitha omakaya ngoka momapandaanda.

Ngaashi shi li pamulandu gwepangelo lyaNamibia, omakaya goYes oshowo iikolitha yilwe yaza koAngola inayi pitikiwa moNamibia.

Opolisi oya ti, aalumentu mboka okwa li ya kwata ko omapakete go makaya ge li 14.

Otaku hokololwa kutya omapekete go makaya ngoka ogo ngushu N$2 800.

Opolisi oya gwedha po kutya omulumentu ngoka okwa li a gandja ashike iipakete iyali kopolisi omanga yi li 12 ayihe inayi monika natango. Omakonakono go polisi oge li metifa.

– vkaapanda@nepc.com.na