New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukainhu a dengwa komuhona waye molwaashi vati ina teleka oukuki

Omukainhu a dengwa komuhona waye molwaashi vati ina teleka oukuki

2023-07-27  Festus Hamalwa

Omukainhu a dengwa komuhona waye molwaashi vati ina teleka oukuki

Omukainhu weedula 27 okwa dengwa nongonyo komuhona waye nokukufwa moilonga molwaashi vati ina teleka oukuki.

Oshiningwanima osha ningwa momafiku 12 omwedi ou mongeshefa yoShell yoshitaashi shomahooli mOshifo moshitukulwa shaMusati.

Magdalena Muundjwa okwa hokolola ta ti omuhona waye womulumenhu okwe uya poshitaashi shomahooli efimbo lokonguloshi noku mu pula kutya omolwashike ina teleka oukuki.

“Okudja opo okwa denga nge nongonyo kokutwi. Okwa pula nge ta ti oilonga yange oya shike eshi inandi teleka oukuki,” Muundjwa ta hokolola.

Okwa hokolola ta ti yee ke na epuko molwaashi ye okwa hanga nale oukuki va pwa mo pefimbo a tameka oshikofa yoilonga konguloshi.

“Onda ya koshipangelo opo ndi ka konge epango lopaunamiti molwaashi okwa li nda dinda kokutwi,” ta ti.

Muundjwa okwa ti okwa yandja ouyelele ou komutoolinghundana nokonima omutoolinghundana ova ka pula omuhona waye ngeenge okwe mu denga tuu shili.

“Etivali loshivike eshi onda ya koilonga ashike okwa lombwela nge kutya nandi shune keumbo. Okwa ti nandi ka longele oshifokundaneki eshi nda lopotela kutya okwa denga nge,” ta ti.

Okwa weda po ta ti nomudjalo woilonga okwe u shuna ko molwaashi moilonga okwa kufwa mo.

“Paife ondi li ashike meumbo dihe na oilonga. Okwa kufa nge moilonga shaashi nde mu lopota komutoolinghundana,” ta ti. Eshi a kwatafana naKundana mwene woshitaashi shomahooli shoShell, okwa ti ye ina denga Muundjwa, onghee okwa ti ota lundilwa.

“Efiku olo onde mu pula ashike kutya oilonga yaye oya shike eshi ina teleka oukuki. Muundjwa oku na oudu wopamadilaadilo onghee ke li nawa momutwe,” ta ti.

Lopokati opo, Muundjwa okwa yelifa ta ti ita vele oudu wopamadilaadilo.

Pefimbo omuhona waye a dengelwa komutoolinghundana ta pulwa ouyelele, okwa ningila omutoolinghundana omatilifo kutya ote mu twalwa komhangu ngeenge okwa shange ehokololo eli.

“Ame ondi na oimaliwa,
 ame oshipuna. Ondi na eemilliona dihapu. Ohandi ku twala komhangu yopombada,” ta lombwele omutoolinghundana.

Okwa hokolola yoo vali ta ti moshitaashi shaye shomahooli itamu landifwa vali oifo yoNew Era molwaashi ta shangwa kutya okwa denga omunailonga waye.

Omukeleli womaliko kwa li e li moshikofa youfiku efiku olo tuu olo, okwa lombwela Kundana ta ti ye ka li po pefimbo Muundjwa a dengwa ashike efiku olo Muundjwa okwe mu lombwela kutya okwa dinda okutwi shaashi a dengwa nongonyo komuhona waye.

“Okwe uya kwaame ta ti kutya okwa dengwa shaashi ina teleka oukuki,” ta ti.

Omunailonga ha longele poshitaashi shomahooli opo, naye okwa hokolola ta ti okwa uda ashike ovanhu tava popi kombinga yaMuundjwa kutya okwa dengwa komuhona waye.

Omupopiliko mouministeli woilonga Maria Hedimbi okwa ti nakuninga oshihakanwa na lopotele ombelewa yavo i li mOutapi noshoyo a kale a lopotela opolifi kombinga yaashi a dengwa.

Okwa weda po ta ti ouministeli wavo itau popile ovayandji voilonga tava hepeke ovanailonga vavo molwaashi oshi li kondje yoveta.

 “Otwe lilongekida efimbo keshe opo tu kwafele ovanailonga tava ningilwa omahepeko kovahona vavo,” ta ti.

 fhamalwa@nepc.com.na


2023-07-27  Festus Hamalwa

Share on social media