New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshikukuta shOmahooli mOondoolopa moNamibia

Oshikukuta shOmahooli mOondoolopa moNamibia

2005-12-19  Staff Report 2

Oshikukuta shOmahooli mOondoolopa moNamibia
"Windhoek OONDOOLOPA dhimwe odha kala nokudhengwa kompumbwe yomahooli omolwekatasho lyetumo lyomahooli gopetolola okuza koSouth Africa okuya moNamibia. Aaniihauto oyendji mboka haya longitha omahooli kaa ge na oholo (unleaded, 95) oyo unene ya li mompumbwe ndjika, omanga ngoka ge na oholo (leaded,93) opo ge li, ihe oga talika ko ga nika oshiponga komudhingoloko noge li taga hulithwa po okulongithwa moshilongo muule wiiwike iishona twa taalela. Oshifo shika mokuninga omapekapeko piitaasi yomahooli moondoolopa dhayooloka moshilongo omasiku ngaka, oshe ya puuyelele kutya omahooli kaa ge na oholo (unleaded) otaga kongwa koyendji, naaniihauto oye niwe kuumbanda kutya pamwe taya ka kala niihauto ya thikama omolwompumbwe ndjika. Pauyelele wehangano - Namibian Oil Industry Association, omakatasho gokweeta omahooli moshilongo pethimbo ndika oga etithwa kepato lyopakathimbo lyiidhinditho yomahooli yoSASOL noCaltex koSouth Africa mbyoka ya kala nokulongululwa, hoka wo Namibia ha kutha iikwamahooli. Omainyengo gongashingeyi oga etitha wo eiyuvo lyengwangwano nuumbanda mokati koshigwana, unene sho Aanamibia ye li momailongekidho ga kwata miiti okuya momafudho nokweenda iinano iile. Okuza mOmaandaha, oondoolopa dhoka dha kala kaa dhi na omahooli omape (unleaded) ongaashi: Keetmanshoop, Luderitz, Rosh Pinah nOshakati, nonando piitaasi ope na omahooli godisela ga gwana. MOshakati, oshitaasi shomahooli shoBP opo ashike pwa li omahooli omape mOmaandaha, omanga oShell noEngen ya mana po. Omolwonkalo ndjika, aanamatuwa oya kala tayi ihakana okunwetha ootenga dhawo dhi udhe, omanga yamwe ye na omandini niikwatelwa yilwe ya tulilwe mo omahooli ya ningila komongula. ""Aantu mOshakati oya kala ya ngwangwana oshoka kaye wete kutya naya ninge ngiini oshoka oya hala okuya koma-fudho,"" oshowo mwene goBP Leilani van der Heeven ta ti. Meme nguka ota ti mOmaandaha ongula oya mona po oolita 5 000 dhomahooli, ihe pethimbo oshifo shika tashi popi naye, momithima dhawo omwa thigala ashike oolita 1 900 pethimbo lyomutenya. Van der Heeven ota ti mEtiyali okwa li ye na okumona ishewe oolita 4 000, nokuza mpoka otaya tegelele ashike omahooli ogendji ngoka taga tumwa moshilongo noosikepa okuza koSouth Africa nokuhelukila kOmbaye mEtitatu. Kakele kompumbwe yomahooli omape (unleaded, 95), ngoka omakulu (leaded, 93) otaga monika piitaasi ayihe moNooli. Omukundu gopakathimbo ogwa dhenge ondoolopa yaKeetmanshoop, moka iitaasi ayihe yoCaltex noEngen ya kala kaa yi na omahooli ngoka okuza oshiwike sha zi ko. Aaniihauto oya li ye na okuhinga ookilometa dhontumba okuza mondoolopa yawo opo ya ka nwethe palwe. Iitaasi yoCaltex noTotal mOliindili oya kala wo kayi na omahooli mOmaandaha, noya ligamena koosikepa dhoka tadhi eta omahooli moshilongo. Ooyene yiitaasi oye na etimwaumbwile kutya onkalo otayi ka shuna kuuwanawa ngele omahooli ngoka ga thiki moshilongo. Iitaasi yimwe oya kutha onkatu okugandja ashike omahooli goolita dhontumba komulandi, omanga ya tegelela onkalo yi shune koshito. Kakele, omahala gamwe ngoka ga talika ko ge na oshilonga ngaashi iitaasi yomahooli goomina, iipangelo, opolisi, omahala gepangelo otaga kala nomahooli ga gwanena. Aanamibia otaya kumagidhwa ya kale ya ngungumana oshoka onkalo oyi li meke ewanawa, osho aanambelewa yoshikondo shiikwamahooli taya ti. Pokati mpoka, ohela metine, okwa kundanekwa kutya omahooli ngoka kaa ge na oholo oshowo iikwamahooli yilwe oga thiki petulilosikepa lyaMbaye. Onkalo ndjika otayi ka nengeneka ompumbwe yomahooli ngoka ga kala ga halika moondoolopa odhindji moshilongo. Osikepa onkwawo okwa tegelelwa yi ete omahooli moshilongo eti 25 Desemba okuza koSouth Africa, omanga omahooli gamwe ga tegelelwa ishewe kuyele omwedhi nguka."
2005-12-19  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media