New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oulema woshipa kau shi efingo

Oulema woshipa kau shi efingo

2021-04-26  Festus Hamalwa

Oulema woshipa kau shi efingo

“Ohandi ulwa omalaka mayi, vati ame ekishi, ovanhu tava ti kutya epata letu ola fingwa eshi mwa dalwa ekishi, ngeenge ndi li motuwa yolefa ovanhu vamwe ohava kala vatonda nge. Handi ulwa vati omakishi kaye na omwenyo ule.”

Aa omatumbulo aMoses Eliaser, weedula 25 ou eli a dalwa e na oulema woshipa ta hokolola nghee ovanhu voludi loshipa shavo hava ningwa nayi koshiwana.

Eliaser ota ti ovanhu ve na oulema woshipa ohava ningwa okatongo unene shaashi  vati kutya omakishi inaa fimana moshilongo.

“Ohandi pandula Kalunga shaashi ondi na omwenyo, ame ohandi dulu okulonga oilonga yange. Onde shi tambula ko eshi Kalunga okwa shita nge osho a hala, onghee ondi udite etumba shaashi ame omunhu nda fa ashike ovanhu vakwetu,” Eliaser ta ti.

Eliaser oku li omunafikolo koshipupudilo shedina International Training College Ligua te lihongele oBusiness Administration e li modula yaye yaxuunina.

“Ame ondi li yoo omuliyambi mehangano lovanhu ava ve na oulema woshipa ngaashi oshipa shange. Ohandi xungu ovanhu omwenyo unene tuu ngeenge va taalele omashongo okuningwa okatongo ile okuulwa oitya ii nosho tuu,” Eliaser ta ti.

Eliaser okwa denga omufindo ta ti ovanhu ova  pumbwa okukala va fimaneka omakishi, onghee ovanhu ve na oulema nava talike ko ve na oshilongo ngaashi ovanhu aveshe.

“Kashi na elao okukala to ningi nai omunhu e na oulema shaashi Kalunga iha kwatelwa ngeenge ta tenge,” Eliaser ta ti.

Eliaser okwa ti okwa pandula epangelo nomahangano opaumwene eshi tava twikile nokuyambidida oku va pa omaadi okuvava nomakende omesho omutenya.

Pexulilo okwa twa ovanhu aveshe ava ve na ounona ve na oudu woshipa opo va kale ve va hole, nokutambula ko eshi kalunga e va pa. Yee ta ti oilonga yaKalunga ihai yolwa tuu nande.

“Okukala u na okaana kekishi omaano a dja kuKalunga, ndele kasha shi omupya nande. Onghee natu kaleni tu holafane tu na ombili,” Eliaser ta ti.


2021-04-26  Festus Hamalwa

Share on social media