New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovaleli vopamifyuululwakalo nava xulife po oulingilingi - Geingob

Ovaleli vopamifyuululwakalo nava xulife po oulingilingi - Geingob

2022-09-06  Festus Hamalwa

Ovaleli vopamifyuululwakalo nava xulife po oulingilingi - Geingob

 Omupresidente waNamibia Hage Geingob okwa kunghilila ovaleli vo pamufyuululwakalo opo va xulifa oku longifa oulingilingi ngeenge ta yandje omadu kovakwashiwana noshoyo okutedulula omadu ovanhu. 

Geingob okwa ti ovaleli vamwe opomufyuululwakalo oha longifa oulingilingi opo a mone mo ouwa eshi a kala ta yandje omauwa kovanhu vamwe. 

Edi Geingob okwa dipopya moshipopiwa shaye sha leshwa kuminista wedoolopa nomahambulepo okomikunda Erastus Uutoni pefimbo lomutumba wokomudo womalelo opamufyuululwakalo wa li mEenhana Omaandaxa. 

Ge i n g ob okwa ti oma l e l o opamufyuululwakalo okwa fimana shaashi oha longo oshiwana efano lomifyuululwakalo noshoyo okundula po omikundu mokati kovakwashiwana ngeenge pena eenhangu dokukondjela omadu. 

Okwa ti epangelo ota li twikile okuyambidida omalelo omafyuululwakalo opo a dule okutwikile okuyandja omayakulo kovakwashiwana. 

Okwa ti omalelo opamufyuululwakalo naa kale ta dana onghandala momidingonoko okukala ta kondjifa omahepeko oukashike kookanhu noshoyo oimbuluma. 

Geingob okwa pandula omelelo opamufyuululwakalo eshi a kala okukaleka po ombili nelandufano noshoyo okukala taa longele kumwe nepangelo nomahangano opaumwene wokuhambula po eliko loshilongo. 

Omupresidente okwa li yoo vali a pula okafimbo ke li mweneno opo kudimbulukiwe ovaleli vopamufyuululwakalo ava va xulifa kombuto yoCovid-19. 

“Ovanhu nava twikile okukala tava ka tunhilwa shaashi osha fimana ngeenge omunhu a tunhilwa opo a kale eliamene kombuto,” Geingob ta ti. 

Moshipopiwa shaye ngoloneya woshitukulwa shaHangwena Walde Ndevashiya okwa kunghilila omalelo opamufyuululwakalo opo a twikile okukala ta yandje ehongo nouyelele moshiwana opo shi kale shina eudeko nefimana kombinga yomifyuululwakalo. 

Ndevashiaya okwa ti osha fimana ngeenge omalelo opamufyuululwakalo ta longele kumwe nepangelo opo va kaleke po ombili nokuhambula po eliko loshilongo. 

Ndevashiya okwa kunghilila oshiwana opo shi kale tashi longela kumwe novaleli vo pamufyuululwakalo nokukala tashi topolafana ouyelele nghee kombinga yefimano lomufyuululwakalo. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2022-09-06  Festus Hamalwa

Share on social media